Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jarosław Wochna
Pokój Nr 7
54 272 41 00 wew. 47
srodowisko.badkowo@wp.pl

Zakres czynności:

a)    w zakresie ochrony środowiska:

 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.
 • dokonywanie bieżących i okresowych analiz, ocen wykonywania planów w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach ochrony środowiska.
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i czystości w gminie.
 • prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • przygotowywanie informacji i analiz oraz projektu uchwał niezbędnych do realizacji zadań przez Radę Gminy i jej organy.
 • współdziałanie przy sporządzaniu planów społeczno - gospodarczych i zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska naturalnego.

b) w zakresie gospodarki wod-kan

 • nadzór nad gospodarką wodną na terenie Gminy,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania gospodarki wodą i odprowadzania ścieków komunalnych.              
 • monitorowanie podmiotów zalegających z opłatami za wodę i ścieki.
 • ustalanie warunków technicznych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.
 • przygotowywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 • prowadzenie postępowania w sprawach własnych gminy z zakresu prawa wodnego.
 • prowadzenie spraw związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • opracowywanie harmonogramu pracy pracowników oczyszczalni ścieków i nadzór nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu.
 • założenie i prowadzenie ewidencji :
  • zbiorników bezodpływowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków.

c) w zakresie gospodarki odpadami

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach,
 • nadzór i koordynacja spraw związanych z porządkiem i czystością na terenie Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami.
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Bądkowo.
 • przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

d) w pozostałym zakresie

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,
 • prowadzenie bazy azbestowej w systemie elektronicznym oraz prowadzenie spraw związanych z azbestem.
 • współdziałanie w pozyskiwaniu środków wsparcia UE oraz ich zagospodarowaniu.
 • przestrzeganie terminów sporządzania i wysyłania sprawozdań statystycznych zgodnie z instrukcją GUS.
 • założenie i prowadzenie ewidencji ilości wyrobów zawierających azbest w budownictwie i innych obiektach.

e) w zakresie obsługi informatycznej urzędu

 • prowadzenie urzędowego publikatora teleinformatycznego (Biuletyn Informacji Publicznej).
 • prowadzenie strony internetowej urzędu.
 • Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu ŹRÓDŁO:
  • współpraca z MSW oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki w okresie wdrażania systemu oraz podczas jego eksploatacji.
  • pomoc użytkownikom w zakresie recertyfikacji kart dostępowych,
  • przygotowanie i konfiguracja stacji roboczych, a także czytników kart i innych urządzeń peryferyjnych,
  • zgłaszanie z pomocą narzędzia ITSM  problemów technicznych, które pojawiają się w aplikacji szkoleniowej oraz testowej ŹRÓDŁA, a po wdrożeniu na środowisku produkcyjnym,
  • współpraca z Help Deskiem pl.ID jako pojedynczy punkt kontaktowy w gminie,
  • wypełnianie elektroniczne ankiety inwentaryzacyjnej sprzętu i doposażenia,
  • nadawanie uprawnień w aplikacji ŹRÓDŁO użytkownikom końcowym (funkcjonalność w przygotowaniu).
 • Pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej:
  • zarządzanie bazą użytkowników,
  • wdrażanie i zarządzanie procedurami zabezpieczającymi sieci np. poprzez hasła,
  • dbanie o odpowiednie zapory antywirusowe,
  • współpraca z administratorem systemu komputerowego,
  • techniczna opieka nad sprzętem.

 

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kujawce

tel. 606 47 40 49

Stefan Centkowski
Koordynator zespołu oczyszczalni ścieków - konserwator

Przemysław Hofman
Konserwator sieci kanalizacyjnej

Zbigniew Żywica
Konserwator sieci  kanalizacyjnej


Stacja Uzdatniania Wody w Sinkach

tel. 696 71 90 98

Tomasz Piotrowski
Konserwator sieci wodociągowej

Tomasz Borkowski
Robotnik gospodarczy

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-31 14:39

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1140609
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-12-01 10:32

Stopka strony