Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Bądkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bądkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 1610 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu znajduje się 95 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy będą sukcesywnie uzupełniane. Nazwy 9 podstron stanowią niewyjaśnione skróty - nazwy podstron zostaną wyjaśnione. Na 11 podstronach znajdują się "udawane" listy - listy będą sukcesywnie przeformatowywane. Na 2 podstronach znajdują się powtarzające się znaki uniemożliwiające ich poprawne wyświetlanie na urządzeniach mobilnych - nadmiarowe znaki będą sukcesywnie usuwane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-09. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-03.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Centkowska, a.centkowska@ugbadkowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 272 41 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Włocławskiej. Do obu wejść prowadzą schody, przy jednym znajduje się podjazd dla wózków. 
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, przy wejściu z podjazdem wózkowym.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-08-10 08:53
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-26 12:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11617
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:55:49
baner toplayer
RODO