Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Czyste Powietrze
  • Załóż profil zaufany
  • UG Bądkowo na ePUAP
  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Zarządzenia 2007 rok


ZARZĄDZENIE NR 5/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 02 stycznia 2007roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 41 ust.3 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:
1.Janusz Zaremba - Przewodniczący GKRPA
2.Elżbieta Ruskowska - Z-ca Przewodniczącego GKRPA
3.Jolanta Kotlarz - Sekretarz GKRPA
4.Halina Hołtyn - Członek GKRPA
5.Tomasz Kumor - Członek GKRPA
6.Tomasz Kulpa - Członek GKRPA
7.Zbigniew Dembowski - Członek GKRPA
8.Anna Palińska - Członek GKRPA

§ 2
Uchylam Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 05.06.2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzenie Nr 94/2006 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 01.06.2006r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 6/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 10 stycznia 2007 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g. ust. 2 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bądkowo zarządza:

§1
1.Powołać komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w placówce oświatowej znajdującej się na
terenie gminy Bądkowo dla:

l)Pani Marzeny Maciejewskiej
Komisja w składzie:
1)Janusz Zaremba - przewodniczący
2)Mirosława Leszczyńska - organ sprawujący nadzór pedagogiczny
3)Dorota Andrzejewska - dyrektor szkoły
4)Małgorzata Gontarek - ekspert
5)Grażyna Troszyńska - ekspert
6)Piotr Grabski - przedstawiciel ZNP

2.Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 stycznia 2007 roku o godz. 1245 w Sali Nr 6 Urzędu Gminy Bądkowo.

§ 2
Zasady pracy komisji egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZARZĄDZENIE NR 7/07
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia l8.01.2007r.

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne Gminy Bądkowo oraz przyjęcie regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego.

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108)

ZARZĄDZAM
co następuje:

§1
Powołuje komisję przetargową składzie:
1.Adam Paliwoda - Przewodniczący
2.Marlena Skowrońska - Członek
3.Andrzej Nowak - Członek
4.Ryszard Wasielewski - Członek
5.Hanna Przywitowska - Członek

§2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 73,08m wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości 7308/26870 położonego w Bądkowie przy ul. Włocławskiej 46 stanowiącego mienie komunalne Gminy Bądkowo.

§3
Do zadań komisji należy w szczególności:
1.Przeprowadzenie przetargu.
2.Sporządzenie protokółu z przetargu.

§4

1.Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
2.W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.

§5
Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się samoczynnie.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 8/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 6 lutego 2007 r.

w sprawie podziału budżetu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4,pkt.9 lit.d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 182 i 188 ust.2, art. 195 ust.2, art 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 249, póz. 2104 ) i Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007r. zarządza się co następuje.

§ 1
Ustala się dochody Gminnego Zespołu Oświaty
1.. § 0750 w kwocie 28.183,00 zł
2. § 0830 w kwocie 41271,00 zł
3. 801-80104 § 0830 36.360,00

§ 2
Dokonuje się podziału kwoty 2023.026,00 wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy
Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. Dział 801,
rozdział 80101 dla Szkół Podstawowych:
Szkoła Podstawowa Bądkowo 588.619,00 zł.
/załącznik nr 1/
Szkoła Podstawowa w Łowiczku 324.59 7,00 zł.
/załącznik nr 2/
Szkoła Podstawowa w Łówkowicach 306.2 73, 00 zł.
/załącznik nr 3/
Szkoła Podstawowa w Wysocinie 410.036, 00 zł.
/załącznik nr 4/
Szkoła podstawowa w Toporzyszczewie 392.301, 00 zł.
/załącznik nr 5/

§ 3
Dokonuje się podziału kwoty 873.350,00 zł, wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. Dział 801, rozdział 80110 dla Gimnazjów:
Gimnazjum Bądkowo 873.350,00 zł
/załącznik nr 6/

§ 4
Dokonuje się podziału kwoty 173.639,00 zł. wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 stycznia 2007 r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. Dział 801, rozdział 80113 Dowożenie W/g załącznika nr 10.

§ 5
Dokonuje się podziału kwoty 114.547,00 zł. wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 stycznia 2007 r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. Dział 801, rozdział 80103 Oddziału przedszkolne przy szkołach podstawowych W/g załącznika nr 18-22

§ 6
Dokonuje się podziału kwoty 130.267,00 zł. wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 stycznia 2007 r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. Dział 801, rozdział 80104 Przedszkole W/g załącznika nr 7

§ 7
Dokonuje się podziału kwoty 141.208,00 zł. wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. Dział 801, rozdział 80114 Gminny Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół W/g załącznika nr 9.

§ 8
Dokonuje się podziału kwoty 16.816,00 zł. wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. Dział 801, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli W/g załącznika nr 11-17.

§ 9
Dokonuje się podziału kwoty 30.453,00 zł. wynikającej z Uchwały Nr V-21/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. Dział 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne W/g załącznika nr 8

§ 10
Przydzielony budżet obejmuje zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków objętych regulaminem w wysokości minimalnej 854-85415 oraz środki w pozostałej działalności 801-80195 załącznik nr 23.

§ 11
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół, Gimnazjum, Przedszkola samorządowego i Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 6 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania komisji negocjacyjnej

Na podstawie uchwały Nr XXVII-156/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zakupu działki nr 97/22 położonej w Bądkowie i art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 200Ir. z późn. zm.)

ZARZĄDZAM
co następuje:

§1
Powołuję komisję w składzie:
1.Paliwoda Adam - Przewodniczący
2.Balcerak Wiesław - Członek
3.Wasielewski Ryszard - Członek
4.Skowrońska Marlena - Członek

§2
Zadaniem komisji jest ustalenie ceny zakupu działki oznaczonej geodezyjnie numerem 97/22 położonej w miejscowości Bądkowo.

§3
Działka Nr 97/22 o powierzchni 0,3777 ha jest własnością Pana Zbigniewa Dębowskiego i zostanie zakupiona z przeznaczeniem na poszerzenie działki nr 98 będącej własnością gminy Bądkowo celem stworzenia możliwości wydzielenie działek budowlanych.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 10 /2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 6 lutego 2007 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

Na podstawie art.26 ust.l i art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz..l591 z 200Ir z póź. zm.) w związku z art.36a ust.5 z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.)

zarządzam, co następuje;


§1.

Powołuję komisję konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1)Szkoły Podstawowej w Toporzyszczewie
2)Szkoły Podstawowej w Wysocinie


§2.

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora powołuję komisję konkursową w składzie:

1.Trzech przedstawicieli Gminy Bądkowo
1)Zaremba Janusz - przewodniczący komisji
2)Ruskowska Elżbieta - członek komisji
3)Wódkowski Andrzej - członek

2.Trzech przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku:
1)Leszczyńska Mirosława - członek komisji
2)Gontarek Małgorzata - członek komisji
3)Urbańska Elżbieta - członek komisji

3.Dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej:
Szkoły Podstawowej w Toporzyszczewie:
1)Andrzejewska Mariola - członek komisji
2)Kulpa Barbara - członek komisji
Szkoły Podstawowej w Wysocinie:
1)Bielicka Małgorzata - członek komisji
2)Kuczyńska Stefania - członek komisji

4.Dwóch przedstawicieli rady rodziców:
Szkoły Podstawowej w Toporzyszczewie
1)Krępeć Ewa - członek komisji
2)Stasiak Beata - członek komisji Szkoły Podstawowej w Wysocinie
1)Grzegórska Aleksandra - członek komisji
2)Dalasińska Ewa - członek komisji

5.Przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bądkowie:
- Grabski Piotr - członek komisji


§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 11 /2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 02 marca 2007 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 19990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) w zw. Z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

zarządzam, co następuje :

§1
Powołuję Panią Annę Kaszubską na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie. Powołanie następuje z dniem 01 stycznia 2007 r. na czas nieokreślony.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 12/ 2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 20 marca 2007 roku

W sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104) art. 30 ust.2 pkt.4, w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

§1
Realizując uchwałę Nr XVI-79/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2006 rok przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych
1. Dochody budżetowe:
- plan 8.681.760,00
- wykonanie 8.698.657,00
2. Wydatki budżetowe
- plan 9.387.937
-wykonanie 8.628.269,00
W tym:
Wydatki majątkowe
- plan 902.852,00
- wykonanie 569.666,00
II. Realizacja planów finansowych
1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
- Dochody: plan 1.780.122,00 wykonanie 1.771.111,00
-Wydatki: plan 1.780.122,00 wykonanie 1.771.111,00
2. Dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązania problemów alkoholowych i narkomanii:
- Dochody: plan 53.000,00 wykonanie 55.966,00
- Wykonanie: plan 53.000,00 wykonanie 42.318,00
3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- Przychody 4.066,00
- Wydatki -
4. Dochody własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
-Dochody - 17.819,00
-Wydatki - 10.755,00
5. Sprawozdanie z realizacji dotacji przez instytucję kultury w kwocie 93.800,00 zł.

§2
1.O wykorzystaniu środków budżetowych należy poinformować mieszkańców poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2006 roku przedstawić Radzie Gminy Bądkowo.
3.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 20.03.2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Bądkowie za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:

§1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie za rok 2006 wg załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zarządzenia Nr 14/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Bądkowo za rok 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 2) lit. a-d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianą) zarządza, co następuje:

§1

1.
Podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bądkowo oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informację z wykonania budżetu Gminy Bądkowo.

1)Dochody:
Plan: 8.681.760,00
Wykonanie: 8.698.657,00
%: 100,2

2)Wydatki:
Plan: 9.387.937,00
Wykonanie: 8.628.269,00
%: 91,9

3)Wynik finansowy: 67.231,00 zł.

4)Stan kredytów i pożyczek: 183.676,00 zł.

5)Nadwyżka z lat ubiegłych: 732.174,00 zł.


2. W roku 2006 Gmina Bądkowo przekazała dotacje dla budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego w kwotach:
1) 20.000,00 zł gminie Zakrzewo - na modernizację stacji uzdatniającej wodę.
2) 25.000,00 zł dla Powiatu leksandrowskiego -na remont drogi Łowiczek -Żabieniec.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZARZĄDZENIE Nr 15 /2007
WÓJTA GMINY BĄDKOWO
z dnia 04 kwietnia 2007 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bądkowie.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu
Gminy w Bądkowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2002 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bądkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 16/07
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z/s w Aleksandrowie Kuj.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz §11 pkt 4 Uchwały Nr VII - 28/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 kwietnia 2007r.

Poręczam

§1
Kredyt bankowy wraz z należnymi odsetkami zaciągnięty przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" z/s ul. Wyspiańskiego 4/2, 87-700 Aleksandrów Kujawski na realizację programu „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej Szansą na Wspólny Sukces - Promocja Obszaru Drogą do Poprawy Jakości Życia Mieszkańców LGD” realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwojów obszarów wiejskich 2004 – 2006”, działanie pilotażowe programu Leader+ schemat II w wysokości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§2 Poręczenia udziela się na rok 2007 i do 30.06.2008 r.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie Nr 17/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 12 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2005 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie paragrafu 1 ust. 1 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały NR XII-90/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005r. Zarządzam, co następuje;

§ 1. Paragraf 2 i 3 Zarządzenia Nr 55/2005 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy z dnia 12 maja 2005roku otrzymuje brzmienie:
"2. W skład komisji wchodzą:
1/Ruskowska Elżbieta - przewodnicząca
2/Baranowska Zenobia - członek
3/Hołtyn Halina - członek
4/Wódkowski Andrzej - członek"
"3 Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Sekretarza Gminy"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZARZĄDZENIE Nr 18 /2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 15 kwietnia 2007 roku

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Na podstawie§ 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973), zarządzam, co następuje:

§1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy wyposażonych w komputer oraz używający zgodnie z zaleceniem lekarza, okularów korekcyjnych, o ile wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego - mają prawo do zwrotu kosztów zakupu okularów na warunkach niżej określonych.

§2. Warunki obligujące do zakupu okularów i zwrotu kosztów:
1.Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy.
2.Wyniki aktualnych badań okulistycznych wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera.
3.Pracownik posiada rachunek (fakturę) za zakup okularów korygujących wzrok

§3.Ustalam kwotę 100,00 zł., jako zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

§4. Pracownik występujący o zwrot kosztów wymienionych w § 3 zobowiązany jest dostarczyć:
1/zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania okularów do obsługi monitora ekranowego wydane przez lekarza w trakcie badań profilaktycznych.
2/ rachunek (fakturę) potwierdzający zakup okularów korygujących.

§5. Nadzór nad wykonaniem postanowień Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Gminy Bądkowo. §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 2 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 19/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 18 maja 2007 roku

W sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z poź. zm) oraz na podstawie art. 188 ust 1 pkt 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) i na podstawie § 11 Uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr V-21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1
W uchwale nr V-21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 94.229,00 /zmiany określa załącznik nr 1/
2)w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 94.229,00
/zmiany określa załącznik nr 1/
3)w § 4 zmniejsza się rezerwy o kwotę 28.150,00zł w tym : rezerwę ogólną o kwotę 28.150,00 zł.
4)w § 5 zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
/ zmiany określa załącznik nr 2/

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Zarządzenie Nr 20/2007
Wójta Gminy Bądkowo
Z dnia 31 maja 2007 roku

W sprawie ustalenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty i osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2006 oraz zasad podawania tych wykazów do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , póź. 1591 ze zm.) oraz art. 14 pkt 2 lit e i f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§1

1.Ustala się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty i osób prawnych i fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,


§2

1. Wykazy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 sporządza się według stanu na koniec roku budżetowego i podaje się do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszenia w Urzędzie Gminy w terminie do dnia 31 maja roku następnego
2. Wykazy, o którym mowa w § 1 ust. l i 2 na tablicy ogłoszeń będą podawane do publicznej wiadomości przez okres 2 miesięcy od daty ogłoszenia tj. do 31 lipca.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZARZĄDZENIE NR 21/2007
WÓJTA GMINY BĄDKOWO
z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2006

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z rozdziałem 6 ustawy z 29 września 1994 r. O rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz § 15 pkt.4, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, 3, i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. W sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Bądkowo stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Bądkowo stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zobowiązuje się do kierowników jednostek organizacyjnych do:
- dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,
- do sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi Gminy Bądkowo objętych bilansem skonsolidowanym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 22/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 28 czerwca 2007 roku

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku(Dz.U.z 2005r. Nr249, poz. 2104;z 2006r. Nr45 poz. 319, Nr104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz § 11ust. 3 Uchwaly Rady Gminy B?dkowo Nr V-21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. zarz?dza co nast?puje:

§1.
Dokona? zmian planie dochodów i wydatków - zgodnie z tab. Nr 1 i 2 za??cznika.

§2.
Po dokonanych zmianach plan bud?etu stanowi:
1.)Dochody - 8.434.929,00
2.) Wydatki - 9.888.744,00

§3.
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
ZARZĄDZENIE NR 23/07
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 06.07.2007r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu mieszkalnym wynajmowanym Pani Danucie ?aszczyk zam. ?ówkowice 39, stanowi?cym mienie komunalne Gminy B?dkowo.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobiew gminy i o zmianie kodeksu cywilnego(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz 266 z pó?n. zm.)

ZARZ?DZAM
co nast?puje:

§1
Powo?uj? komisj? w sk?adzie:
1. Anna Krajewska - Przewodnicz?ca (Zarz?dca budynku)
2. Marlena Skowro?ska – UG Cz?onek
3. Edmund Mas?owski –UG Cz?onek
4. Ryszard Biermanowski – UG Cz?onek
5. Jerzy Kramarski– Radny Cz?onek
6. Zygmunt Sikorski – So?tys Cz?onek
7. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. – Cz?onek

§2
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie wizji lokalnej dnia 9.07.2007r. w lokalu mieszkalnym wynajmowanym Pani Danucie ?aszczyk zam. ?owkowice 39, stanowi?cym mienie komunalne Gminy B?dkowo w celu sprawdzenia stanu technicznego w/w lokalu.

§3
Wprzypadku nieobecno?ci najemcy i nie udost?pnienie wej?cia do w/w lokalu upowa?niam komisje do otwarcia lokalu bez zgody najemcy.

§4
Do zada? komisji nale?y w szczególno?ci stwierdzenie stanu technicznego lokalu mieszkalnego i sporz?dzenie protoko?u

§5
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej zostanie zaplombowany i zabezpieczony przed wej?ciem osób postronnych.

§6
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej komisja rozwi?zuje si? samoczynnie.

§7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 24/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 24 lipca 2007 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomo?ci kwartalnej informacji o wykonaniu bud?etu gminy B?dkowo za II kwarta? 2007 roku.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku. Nr 249. poz. 2104 z pó?.zm);
Zarz?dzam, co nast?puje:
§ 1
Poda? do publicznej wiadomo?ci kwartalna informacj? z wykonania bud?etu Gminy B?dkowo za II kwarta! 2007 roku.
§ 2
Informacje, o której mowa w § 1 og?osi? w sposób zwyczajowo przyj?ty tj. na tablicy
og?osze? w ci?gu miesi?ca po zako?czeniu kwarta?u.
Informacja winna by? na tablicy og?osze? przez okres 2 miesi?cy lj do dnia 31.07.2006r.
§ 3 Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Zarządzenie Nr 25/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 8 sierpnia 2007 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda? lokalu u?ytkowego w B?dkowie oraz nieruchomo?ci zabudowanej w Jaranowie II stanowi?cych mienie komunalne Gminy B?dkowo oraz przyj?cie regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego.
Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z pó?n. zm.) oraz Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze?nia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa? na zbycie nieruchomo?ci (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108)
ZARZ?DZAM
co nast?puje:
§1 Powo?uje komisj? przetargow? sk?adzie:
1. Adam Paliwoda - Przewodnicz?cy
2. El?bieta Suchowiecka - Cz?onek
3. Marlena Skowro?ska - Cz?onek
4. Edmund Mas?owski - Cz?onek
5. Hanna Przywitowska - Cz?onek
§2 Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda?:
1. Lokalu u?ytkowego o pow. 48,45m2 wraz z udzia?em we wspó?w?asno?ci nieruchomo?ci
4845/40885 po?o?onego w B?dkowie przy ul. Wojska Polskiego 12 stanowi?cego mienie
komunalne Gminy B?dkowo.
2. Nieruchomo?ci zabudowanej nr 3/4 o pow. 0,7180m2 po?o?onej w miejscowo?ci Jaranowo
II stanowi?cej mienie komunalne Gminy B?dkowo.
§3 Do zada? komisji nale?y w szczególno?ci:
1. Przeprowadzenie przetargów.
2. Sporz?dzenie protokó?u z przetargów.
§4
1. Komisja podejmuje rozstrzygni?cia w drodze g?osowania.
2. W razie równej liczby g?osów decyduje g?os przewodnicz?cego komisji przetargowej.
§5 Po rozstrzygni?ciu przetargów komisja rozwi?zuje si? samoczynnie.
§6
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Zarządzenie Nr 26/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 21 sierpie? 2007 roku

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz
ustalenia regulaminu jej działania

Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Bądkowo zarządza, co następuje:
§1
1. Powołuje się Gminną Radę Sportu w Bądkowie, zwaną dalej Radą.
2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów gminy w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
3. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

a) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) programów bazy sportowej na danym terenie,
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne
organizacje na danym terenie, dofinansowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
4. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.
§2
1. Rada składa się z 9 członków powoływanych przez Wójta Gminy według
następujących zasad:
1) Zdzisław Etynkowski - przewodniczący,
2) Sebastian Kozłowski - zastępca przewodniczącego,
3) Stefania Kuczyńska - sekratarz,
4) Małgorzata Etynkowska - członek,
5) Jacek Jóźwiak - członek,
6) Andrzej Wódkowski - członek,
7) Marian Walczak - członek,
8) Dariusz Danielak - członek,
9) Ilianna Grochowska - członek.
Zarządzenie Nr 27/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 2 sierpień 2007 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania bud?etu gminy B?dkowo oraz planu finansowego instytucji kultury za I pó?rocze 2007 roku
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319) zarz?dzam co nast?puje:
Przyj?? informacj? o przebiegu wykonania bud?etu za I pó?rocze 2007 rok:
1) Cz??? tabelaryczna - zgodnie z za??cznikiem Nr 1
2) Cz??? opisowa - zgodnie z za??cznikiem Nr 2.
§ 2.
Przyj?? informacj? o przebiegu wykonania planu finansowego samorz?dowych
instytucji kultury tj:
-Gminnego O?rodka Kultury w B?dkowie
-Gminnej Biblioteki Publicznej w B?dkowie
§3.
Przedstawi? informacje o których mowa w paragrafie 1 i 2 Radzie Gminy B?dkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespó? we W?oc?awku.
§ 4.
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 29/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.188 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr V- 21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 37.105,00 zł - zgodnie z tabelą Nr 1 załącznika.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 37.105,00 zł oraz dokonać zmian w ich planie -zgodnie z tabelą Nr 2 załącznika.
§ 3.Zmniejszyć rezerwy ogólną i celową o kwotę 25.700,00 zł. W tym: rezerwę ogólną o kwotę 13.600,00 zł. rezerwę celowa o kwotę 12.100,00 zł. w tym na remonty w placówkach oświaty 12.100,00 zł. § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu stanowi:
1) Dochody -8.585.323,00 zł
2) Wydatki- 9.925.849,00zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Zarządzenie Nr 30/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka?cami Gminy B?dkowo w sprawie zmiany nazwy miejscowo?ci .
Na podstawie § 3 pkt.l uchwa?y Nr XXIII -- 127 Rady Gminy B?dkowo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszka?cami Gminy B?dkowo.
§ 1 .Przeprowadzi? konsultacje z mieszka?cami wsi Jaranowo - Maj?tek w sprawie zmiany
urz?dowej nazwy miejscowo?ci Jaranowo - Maj?tek na Jaranowo Stare
§ 2.Konsultacje przeprowadzone b?d? w dniu 27 wrze?nia 2007r o godz. 12 w ?wietlicy w Jaranowie
§ 3.Osoby pomini?te na listach mog? wzi?? udzia? w konsultacjach je?eli udokumentuj? stale zameldowanie na danym obszarze.
§ 4.Powo?uje si? nast?puj?cy zespól konsultacyjny:
1. Irena K?para
2. El?bieta Suchowiecka
§ 5.Konsultacje polega? b?d? na zasi?gni?ciu opinii w?ród zainteresowanych mieszka?ców
poprzez przeprowadzenie g?osowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytania: czy
jeste? za zmian? nazwy wsi Jaranowo - Maj?tek na Jaranowo Stare
§ 6.Konsultacje odb?d? si? na podstawie przygotowanych przez komórk? ewidencji
ludno?ci list uprawnionych do udzia?u w konsultacjach. Na ka?dym formularzu
konsultacyjnym, stanowi?cym za??cznik Nr I do Zarz?dzenia . zostanie umieszczone
pytanie dotycz?ce przedmiotu konsultacji.
§ 7.Osoby uprawnione do udzia?u w konsultacjach wyra?aj? swoj? opini? poprzez
postawienie znaku X na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy s?owach za.
przeciw lub wstrzymuj?cy.
§ 8.Zespó? konsultacyjny, niezw?ocznie po sporz?dzeniu dokumentu z przeprowadzonych
konsultacji og?asza wyniki poprzez podanie do publicznej wiadomo?ci w sposób
zwyczajowo przyj?ty.
§ 9.Wykonanie Zarz?dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.
§ 10.Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Zarz?dzenie Nr 31/2007
Wójta Gminy B?dkowo
z dnia 25 wrze?nia 2007 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz uchwa?y nr XVIII-98/2000 Rady Gminy B?dkowo z dnia 22 wrze?nia 2000 roku w sprawie procedury uchwalenia bud?etu oraz szczegó?owo?ci bud?etu i materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi bud?etu na rok 2001 i lata nast?pne, zarz?dza si? , co nast?puje:
§ 1.
Materia?y planistyczne do projektu bud?etu gminy na rok 2008 winny by? opracowane w uk?adzie klasyfikacji bud?etowej, ustalonej Rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó?owej klasyfikacji dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów oraz ?rodków pochodz?cych ze ?róde? zagranicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz.726 z pó?.zm).
§2. Bud?et Gminy B?dkowo na rok 2008 obejmowa? b?dzie:
1/ dochody i wydatki jednostek bud?etowych uj?tych w za??czniku
2/ przychody i wydatki zak?adów bud?etowych, instytucji kultury i ?rodków specjalnych uj?tych w za??czniku
3/ dochody i wydatki na zadania dotowane z bud?etu pa?stwa realizowane przez jednostki podleg?e
samorz?dowi Gminy jak i bezpo?rednio realizowane przez Urz?d uj?te w Regulaminie Organizacyjnym Urz?du
Miasta,
4/ ?ród?a pokrycia deficytu, w tym po?yczki i kredyty wraz z ich prognoz? sp?at,
5/ wydatki zwi?zane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi,
6/ wydatki na programy i projekty realizowane ze ?rodków funduszy pomocowych,
7/ przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.
§3.
Zobowi?zuje si? Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych Urz?du Gminy B?dkowo, so?tysów do opracowania materia?ów planistycznych dochodów i wydatków bud?etu Gminy B?dkowo na zasadach okre?lonych niniejszym zarz?dzeniem.
§4.
Przy planowaniu bud?etu Gminy na rok 2008 nale?y uwzgl?dni? zmiany wprowadzone przepisami uchwalonymi w trakcie opracowywania projektu bud?etu.
§5.
Przyjmuje si? do opracowania projektu uchwa?y bud?etowej na 2008 r. wska?niki zawarte w za?o?eniach przyj?tych do opracowania projektu bud?etu pa?stwa na 2008 r., tj. w szczególno?ci wska?niki wzrostu:
1. Dochodów w?asnych do 2,3%
2. P?ac i pochodnych od p?ac w sferze bud?etowej do 8%
3. wydatków rzeczowych na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007

§7.
Podstaw? planowania dochodów Gminy w roku 2008 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2007 z uwzgl?dnieniem planowanych b?d? przewidywanych zmian, które mog? nast?pi? do ko?ca 2007 r., a wynika? b?d? ze zmian ilo?ciowych oraz ze zmian stawek, op?at, taryf itp. Nale?y odr?bnie uj?? te tytu?y dochodów, które stanowi? b?d? odno?nik zadaniowy, przy jego podziale na paragrafy. Dochody z maj?tku winny by? ustalone w wysoko?ci wynikaj?cej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzier?awy, najmu oraz decyzji dotycz?cych op?at z tytu?u trwa?ego zarz?du i wieczystego u?ytkowania nieruchomo?ci. Wp?ywy ze sprzeda?y sk?adników maj?tkowych winny by? ustalone w oparciu o posiadan? wycen? nieruchomo?ci oraz zb?dnego maj?tku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie warto?ci przewidywanych. Pozosta?e dochody realizowane przez jednostki bud?etowe, instytucje kultury winny by? ustalone na podstawie przewidywanej liczby ?wiadczonych us?ug i obowi?zuj?cych cen jednostkowych.
§8.
Podstaw? planowania wydatków bud?etowych na rok 2008 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2007 roku:
1/ w odniesieniu do wynagrodze? osobowych kwot? bazow? jest ??czna miesi?czna kwota wynagrodze? osobowych wynikaj?cych ze stosunku pracy przewidywanego na dzie? 30 wrze?nia 2007r pomno?ona przez liczb? 12, powi?kszona o jednorazowe p?atno?ci (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych; w kwocie planowanych na rok 2008 wydatków na wynagrodzenia nale?y uwzgl?dni? limity etatów kalkulacyjnych na rok 2007 okre?lone w zatwierdzonych planach finansowych i podwy?ki od 1 stycznia 2008 roku, przy planowaniu wynagrodze? osobowych w dziale O?wiata i wychowanie oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza nale?y uwzgl?dni? równie? skutki awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustaw? z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 118, poz. 1112 z pó?n.zm.
2/ wydatki z tytu?u dodatkowych wynagrodze? rocznych planuje si? w oparciu o ustaw? z dnia 12 grudnia 1997 roku dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud?etowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z pó?n.zm.),
3/ sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne planuje si? w wysoko?ci okre?lonej w ustawie z dnia 13 pa?dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze? spo?ecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z pó?n.zm.),
4/ odpisy na zak?adowy fundusz ?wiadcze? socjalnych jednostki organizacyjne z wy??czeniem jednostek o?wiaty, planuj? zgodnie z ustaw? z dnia 4 marca 1994 roku o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pó?n.zm.). Do planowania wysoko?ci odpisu podstawowego przyjmuje si? kwot? prognozowanego przeci?tnego wynagrodzenia miesi?cznego w gospodarce narodowej. W odniesieniu do placówek o?wiaty, odpis na fundusz ?wiadcze? socjalnych planuje si? zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z pó?n.zm.),
5/ wydatki rzeczowe planuje si? na podstawie przewidywanego wykonania do ko?ca 2007 roku wed?ug stanu na dzie? 31 pa?dziernika 2007 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powi?kszonego o wska?nik wzrostu cen towarów i us?ug wynikaj?cy z prognozy przyj?tej d o planowania bud?etu pa?stwa, w uk?adzie zadaniowym. Przez zadanie nale?y rozumie? zadanie wykonywane przez jednostki organizacyjne finansowanie z bud?etu miasta; celem jest osi?gni?cie jako?ciowego i ilo?ciowego rezultatu s?u??cego mieszka?com. W danej podzia?ce klasyfikacji bud?etowej nale?y okre?li? syntetycznie (has?owo) rodzaj zada? rzeczowych sk?adaj?cych si? na realizacj? pozycji wydatków bud?etowych. Wydatki inwestycyjne nale?y uj?? jako odr?bne zadanie. Szczegó?owo?? danych zawartych w za??cznikach odpowiada? winna zasadom okre?lonym w ustawie o finansach publicznych, co oznacza konieczno?? ich przedstawienia wg. poszczególnych paragrafów.
6/ wydatki inwestycyjne planuje si? zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. W odniesieniu do zada? inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2008 nale?y uwzgl?dni? przede wszystkim:
a/ mo?liwo?? pozyskania dodatkowych ?rodków,
b/ stan przygotowania inwestycji.
7/ w odniesieniu do inwestycji kontynuowanych podstaw? dokonywania zmian warto?ci kosztorysowych jest prognozowany wska?nik wzrostu cen inwestycji wynikaj?cy z prognozy przyj?tej do planowania bud?etu pa?stwa; w przypadku konieczno?ci zmiany warto?ci kosztorysowej inwestycji wynikaj?cej z innych czynników ni? prognozowany wska?nik wzrostu cen tj. m.in.:
a/ zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
b/ zmian dokumentacji projektowej,

8/ przy ustalaniu kwoty poszczególnych zada? inwestycyjnych na rok 2008 nale?y uwzgl?dni? przede wszystkim:
a/ mo?liwo?? realizacji przewidywanego zakresu robót,
b/ zaawansowanie robót na koniec roku 2007.
Zabezpiecza si? w pe?nej wysoko?ci ?rodki na kontynuacj? inwestycji realizowanych w 2007 roku, w kwotach wynikaj?cych z mo?liwo?ci finansowych bud?etu na 2008 rok.
§9
Informacja o stanie mienia komunalnego winna okre?laj? tabele wielko?? maj?tku na dzie? 30 pa?dziernika 2007 roku w tym przychód i rozchód sk?adników maj?tku w 2007 roku oraz planowany dochód ze sk?adników maj?tku w 2008 roku.
§10.
Wykonanie zarz?dzenia powierza si? kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych Urz?du Gminy B?dkowo w terminie do dnia 31 pa?dziernika 2008r.
§ 11. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 32/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46. poz. 499 z pó?n. zrn. ) Wójt (Burmistrz. Prezydent Miasta) zarz?dza, co nast?puje.

§1
Dla przeprowadzenia g?osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz?dzonych na dzie? 21 pa?dziernika 2007r.. powo?uje si? obwodowe komisje wyborcze w sk?adach osobowych okre?lonych w za??czniku do zarz?dzenia.
§2
Sk?ady osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje si? do publicznej wiadomo?ci poprzez wywieszenie wykazu na tablicy og?osze? urz?du.
§3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 33/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zmian w bud?ecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ) oraz § 11 ust. 3 Uchwa?y Rady Gminy B?dkowo Nr V- 21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku zarz?dzam co nast?puje:

§ 1. Zwi?kszy? plan dochodów o 49.191,00 z? - zgodnie z tabel? Nr 1 za??cznika.
§ 2. Zwi?kszy? plan wydatków o 49.191,00 z? oraz dokona? zmian w ich planie -zgodnie z tabel? Nr 2 za??cznika.
§ 3.Zmniejszy? rezerwy ogóln? i celow? o kwot? 4.239,00,00 z?. W tym: rezerw? ogóln? o kwot? 2.739,00 z?. rezerw? celow? o kwot? 1.500,00 z?. w tym na remonty w placówkach o?wiaty 1.500,00 z?.
§ 4. Po dokonanych zmianach plan bud?etu stanowi:
1) Dochody-8.634.514,00 z?
2) Wydatki- 9.975.040,00z?
§ 5. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 34/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie zmian w bud?ecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ) oraz § 11 ust. 3 Uchwa?y Rady Gminy B?dkowo Nr V-21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku zarz?dzam co nast?puje:

§ 1. Zmniejszy? plan dochodów o 50.075,00 z? - zgodnie z tabel? Nr 1 za??cznika.
§ 2. Zmniejszy? plan wydatków o 50.075,00 z? oraz dokona? zmian w ich planie -zgodnie z tabel? Nr 2 za??cznika.
§ 3. Po dokonanych zmianach plan bud?etu stanowi:
1) Dochody - 8.584.439,00 z?
2) Wydatki - 9.924.965,00 z?
§ 4. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 35/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urz?du Gminy w B?dkowie.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku Kodeks Pracy ( tekst jednolity z 1998r nr 21. z pó?n. zm.). zarz?dzam, co nast?puje:

§ 1. W za??czniku do Zarz?dzenia Nr 81 /2006 Wójta Gminy B?dkowo z dnia 31 stycznia
2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urz?du Gminy w B?dkowie w
rozdziale XIII § 63 do punktu 2 dodaje si? podpunkt 5 w brzmieniu:
"5) informowa? pracowników o ryzyku zawodowym . które wi??e si? z wykonywaniem
pracy . pracownik potwierdza na pi?mie fakt zapoznania si? z ryzykiem zawodowym .
które wi??e si? z wykonywan? prac?."
§2.Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia umieszczenia na tablicy
og?osze? urz?dowych Urz?du Gminy w: B?dkowie.
Zarządzenie Nr 36/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 2 listopada 2007 roku

W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazw?: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ?cieków w miejscowo?ci S?upy Du?e, cz. B?dkówek, cz. Kujawka”

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z pó?n. zm.) oraz Prawo zamówie? publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pó?n. zm.).

ZARZ?DZAM
co nast?puje:

§1
Powo?uj? komisj? przetargow? w sk?adzie:
1. El?bieta Suchowiecka – Przewodnicz?cy
2. Adam Paliwoda – Cz?onek
3. Edmund Mas?owski – Cz?onek
4. Marlena Skowro?ska – Cz?onek
5. El?bieta Ruskowska – Cz?onek
6. Janusz Dalasi?ski – Cz?onek

§2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie post?powania o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pod nazw?: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ?cieków w miejscowo?ci S?upy Du?e, cz. B?dkówek, cz. Kujawka”.

§3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Zarządzenie Nr 37/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 7 listopada 2007 roku

W sprawie: powo?ania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu u?ytkowym w B?dkowie wynajmowanym Pani Ewie Buda zam. Bodzanowo 37, 88-210 Dobre stanowi?cym mienie komunalne Gminy B?dkowo.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z pó?n zm.)

ZARZ?DZAM
co nast?puje:

§1
Powo?uje komisj? sk?adzie:
1. Edmund Mas?owski – Pracownik UG – Przewodnicz?cy
2. Adam Paliwoda – Pracownik UG – Cz?onek
3. Zbigniew ?ywica – Pracownik UG – Cz?onek
4. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. – Cz?onek


§2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie wizji lokalnej dnia 8 listopada 2007r. w lokalu u?ytkowym w B?dkowie wynajmowanym Pani Ewie Buda zam. Bodzanowo 37, 88-210 Dobre, stanowi?cym mienie komunalne Gminy B?dkowo w celu sprawdzenia stanu technicznego w/w lokalu.

§3
W przypadku nieobecno?ci najemcy i nie udost?pnienia wej?cia do w/w lokalu upowa?niam komisj? do otwarcia lokalu bez zgody najemcy.

§4
Do zada? komisji nale?y w szczególno?ci stwierdzenie stanu technicznego lokalu mieszkalnego i sporz?dzenie protoko?u.

§5
Po przeprowadzeniu wizji lokal zostanie zaplombowany i zabezpieczony przed wej?ciem osób postronnych.

§6
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej komisja rozwi?zuje si? samoczynnie.

§7
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Zarządzenie Nr 38/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 7 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w bud?ecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.188 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 ) oraz § 11 ust. 3 Uchwa?y Rady Gminy B?dkowo Nr V- 21/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku zarz?dzam co nast?puje:

§ 1. Zwi?kszy? plan dochodów o 96.566,00z? - zgodnie z tabel? Nr 1 za??cznika.
§ 2. Zwi?kszy? plan wydatków o 96.566,00z?- oraz dokona? zmian w ich planie -zgodnie z tabel? Nr 2 za??cznika.
§ 3 Zmniejszy? rezerw? ogólna i celowa o kwot? 79.708,00 W tym:
- rezerw? ogóln? o kwot? 1.600,00
- rezerw? celow? 78.108,00
z tego: na wynagrodzenia i pochodne 78.108,00
§ 4. Po dokonanych zmianach plan bud?etu stanowi:
1) Dochody - 8.753.471,00 z?
2) Wydatki - 10.093.997,00 z?
§ 5. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Zarządzenie Nr 39/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka?cami Gminy B?dkowo w sprawie zmiany nazwy miejscowo?ci .
Na podstawie § 3 pkt.l uchwa?y Nr XXIII - 127 Rady Gminy B?dkowo z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszka?cami Gminy B?dkowo.
§ 1 .Przeprowadzi? konsultacje z mieszka?cami wsi Jaranowo - Maj?tek w sprawie zmiany
urz?dowej nazwy miejscowo?ci Jaranowo - Maj?tek na Jaranowo Du?e
§ 2.Konsultacje przeprowadzone b?d? w dniu 27 listopada 2007r o godz. 12 w ?wietlicy w
Jaranowie.
§ 3.Osoby pomini?te na listach mog? wzi?? udzia? w konsultacjach , je?eli udokumentuj?
sta?e zameldowanie na danym obszarze.
§ 4.Powo?uje si? nast?puj?cy zespó? konsultacyjny:
1. Irena K?para
2. El?bieta Suchowiecka
§ 5.Konsultacje polega? b?d? na zasi?gni?ciu opinii w?ród zainteresowanych mieszka?ców
poprzez przeprowadzenie g?osowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytania: czy
jeste? za zmian? nazwy wsi Jaranowo - Maj?tek na Jaranowo Du?e.
§ 6.Konsultacje odb?d? si? na podstawie przygotowanych przez komórk? ewidencji
ludno?ci list uprawnionych do udzia?u w konsultacjach. Na ka?dym formularzu
konsultacyjnym, stanowi?cym za??cznik Nr 1 do Zarz?dzenia , zostanie umieszczone
pytanie dotycz?ce przedmiotu konsultacji.
§ 7.Osoby uprawnione do udzia?u w konsultacjach wyra?aj? swoj? opini? poprzez
postawienie znaku X na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach za.
Przeciw lub wstrzymuj?cy.
§ 8.Zespó? konsultacyjny, niezw?ocznie po sporz?dzeniu dokumentu z przeprowadzonych
konsultacji og?asza wyniki poprzez podanie do publicznej wiadomo?ci w sposób
zwyczajowo przyj?ty.
§ 9.Traci moc Zarz?dzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy w Bądkowie z dnia 19 września 2007r
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka?cami Gminy B?dkowo w sprawie
zmiany nazwy miejscowo?ci.
§10.Wykonanie Zarz?dzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy.
§ 1 1 .Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.
Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 15 listopada 2007 roku

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 1 i art. 52 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159Iz pó?.zm.) i rozdzia? 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 ,poz.l48 z pó?. zm. ) oraz na podstawie uchwa?y Rady Gminy B?dkowo w sprawie procedury uchwalania bud?etu Gminy B?dkowo oraz rodzaju i szczegó?owo?ci materia?ów informacyjnych towarzysz?cych projektowi bud?etu na nast?pny rok
Wójt Gminy zarz?dza co nast?puje:
§1
1. Projekt bud?etu gminy na 2007 rok w uk?adzie dzia?ów, rozdzia?ów i paragrafów klasyfikacji bud?etowej zamyka si? nast?puj?cymi wielko?ciami:
a) Dochody bud?etowe w wysoko?ci 8.883.449,00
w tym:
- dochody zwi?zane z realizacj? zada? z zakresu
administracji rz?dowej i innych zada? zleconych
ustawami w wysoko?ci 1.461.600,00
- dochody z tytu?u wydawania zezwole? na
sprzeda? napojów alkoholowych w wysoko?ci 58.000,00
- subwencja ogólna w wysoko?ci 3.530.474,00
z tego:
- cz??? o?wiatowa w wysoko?ci 2.630.875,00
- cz??? wyrównawcza w wysoko?ci 891.785,00
- cz??? równowa??ca w wysoko?ci 7.814,00
.Szczegó?owy podzia? dochodów wed?ug ?róde? powstania zawiera za??cznik nr 1

b). Wydatki bud?etowe w wysoko?ci 9.852.707,00
w tym:
- wydatki zwi?zane z realizacj? zada? z zakresu
administracji rz?dowej i innych zada? zleconych
ustawami w wysoko?ci 1.461.600,00
- wydatki na realizacj? zada? okre?lonych w
programie profilaktyki i rozwi?zywania
problemów alkoholowych i narkomanii 58.000,00
2. W wydatkach okre?lonych w §1, pkt 1 wyodr?bnia si?:
a) wydatki bie??ce w wysoko?ci 8.244.207,00
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysoko?ci 3.575.789,00
- pochodne od wynagrodze? w wysoko?ci 711.194,00
- obs?ug? d?ugu publicznego w wysoko?ci 1.608.500,00
3. Szczegółowy podział? wydatków bud?etowych w uk?adzie dzia?ów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji bud?etowej zawiera za??cznik nr 2 do niniejszej uchwały
4. Szczegółowy podzia? dochodów i wydatków (plan finansowy) zada? z zakresu
administracji rz?dowej i innych zada? zleconych ustawami okre?lonych w § 1, pkt a) i § 2,
pkt a) zawiera za??cznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwa?y.
§3
W budżecie tworzy si? rezerwy w kwocie 220.000,00 z?w tym:
- rezerw? ogóln? w kwocie 84.000,00z?
- rezerw? celow? w kwocie 136.000,00 z?
§4
1. Przyj?? informacje o stanie mienia komunalnego
2. Przyj?? informacj? o sytuacji finansowej Gminy
§5
Zarządzenie wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia i zostaje og?oszone na tablicy og?osze? w
Urzędzie Gminy B?dkowo.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-07-10 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8887
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-10 14:17:10
baner toplayer
RODO