Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Przebudowa drogi gminnej nr 160735C Łowiczek – Wójtówka od km 0+000,00 do km 1+785,50

 • -
 • -
 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi nr 160735C Łowiczek – Wójtówka  na odcinku o długości 1,876 km.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni ulepszonej tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym,
- oznakowanie pionowe odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową.

    Wykonawcą wyłonionym w przetargu została Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość inwestycji wliczając konieczność dokonania robót dodatkowych, które ujawniły się w trakcie realizacji inwestycji, wyniosła 541.000,00zł

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-07-04 14:54
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 14:48

Przebudowa drogi gminnej nr 160721 C Kalinowiec – Kalinowiec km 2+013,50 – 3+011,00

 • -
 • -
 • -
 • -

   Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi Nr 160721C w miejscowości Kalinowiec na odcinku o długości 0,997 km.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni ulepszonej tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym,
- oznakowanie pionowe odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką,

    W dniu 9 czerwca został odebrany i przekazany do eksploatacji zrealizowany odcinek. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość inwestycji wliczając konieczność dokonania robót dodatkowych, odnośnie poszerzenia pasa drogowego na powierzchni 250m2 to kwota niespełna 311.000,00 zł.

    Należy również zaznaczyć, iż Gmina wystąpiła o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego. Droga została zakwalifikowana przez przedstawicieli UM do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-07-04 15:11
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 09:36

Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Bądkowo

 • -
 • -
 • -
 • -

   Zadanie polegało na budowie zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz sportową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Bądkowo.

W ramach zadania wykonano następujące prace:
- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, roboty ziemne, wykonanie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy,
- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, dwuwarstwowej, przepuszczalnej dla wody, na podbudowie elastycznej typu ET, o wymiarach 45,0 x 28,0 m, na którym zlokalizowane jest:
 *  boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,0 m x 20,0 m,
 *  2 boiska do piłki koszykowej o wymiarach 28,0 x 15,0 m,
 *  2 boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18,0 x 9,0 m,
 *  2 piłko chwyty o wymiarach: l=17,5 i wysokości 4,5 m, rozmieszczone za bramkami do piłki ręcznej,
- budowę bieżni trzy torowej na 60,0 m, wybieg długości min. 10 m, o nawierzchni z poliuretanu typu EPDM, nieprzepuszczalnej dla wody, na podbudowie twardej, wraz ze skocznią w dal,
- wykonano na powierzchni trawiastej rzutnię do kuli (średnica koła 2,135 m; długość rzutu min. 20,0 m),
- wyposażono boiska w niezbędną infrastrukturę sportową, w tym po obu stronach boiska dwóch rzędów miejsc siedzących (łącznie 200 miejsc siedzących),
- wykonano odwodnienie boisk wielofunkcyjnych, odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni z poliuretanu poprzez podbudowę przepuszczalną oraz system drenażu odwodniającego do istniejącej kanalizacji, która odprowadza wody opadowe do istniejącego kanału melioracyjnego,
- oświetlenie terenu inwestycji,
- ogrodzenie terenu boisk,
- wykonanie chodników,
- zagospodarowanie w zieleń.

Prace wykonała Firma ADA-LIGHT Sp. z o.o. z Gostynina wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 611 311,87 zł.

Na realizację zadania Gmina Bądkowo podpisała umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dotację ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 202.200,00zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-05-30 09:02
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 09:13

Przebudowa drogi gminnej nr 160717 C Biele - Biele od km 1+500,00 do km 2+300,00

 • -
 • -

   Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi Nr 160717C w miejscowości Biele na odcinku o długości 0,800 km.

   Droga została odebrana w dniu 20 lipca.  Odcinek w Bielach wykonywany był przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 210.000,00zł.

   Należy podkreślić, że jest to droga, która nie tylko wpływa na poprawę jakości życia dla mieszkańców sąsiadujących z nią posesji, ułatwia dojazd rolnikom do swoich plantacji ale również jest drogą łączącą dwie Gminy tj. Bądkowo oraz Brześć Kuj., a nawet dwa powiaty aleksandrowski z włocławskim.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-10-12 14:02
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 14:49

Przebudowa drogi gminnej nr 160716 C Jaranowo Duże – Jaranowo Duże od km 0+003,00 do km 0+537,50

 • -
 • -
 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 6 cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi Nr 160716C w miejscowości Jaranowo Duże na odcinku o długości 0,534 km.

    Droga została odebrana w dniu 20 lipca.  Odcinek w Jaranowie Dużym wykonywany był przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi. Wartość inwestycji to blisko 165.000,00 zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-10-12 14:03
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 14:49

Mała architektura

 • -
 • -
 • -
 • -

Ogrodzenie parku w Bądkowie

    W sierpniu zostało wykonane nowe ogrodzenie Parku Gminnego w Bądkowie. W miejscu starej zniszczonej siatki, przerdzewiałych słupków i szczątkowych fundamentów, zamontowane zostały nowe segmenty ogrodzenia z drutu w kolorze zielonym wraz ze wszystkimi elementami składowymi. Całość wykonana została na podmurówce systemowej z płyty betonowej.  Wymienione zostały również na nowe dwie furtki wejściowe do kompleksu. Koszt inwestycji wyniósł w przybliżeniu 6.000,00zł. Prace montażowe wykonane zostały przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz  osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Altana w parku w Bądkowie

    W celu podniesienia atrakcyjności naszego parku została na jego terenie usytuowana piękna przestronna, bardzo solidnie wykonana altana. Ma ona służyć wszystkim odwiedzającym, jako miejsce wypoczynku, spotkań, obcowania z przyrodą. Jak cały kompleks, obiekt jest ogólnie dostępny dlatego mamy nadzieję, że zostanie on uszanowany i nie ulegnie zdewastowaniu. Jakiekolwiek ograniczenia dostępu do parku, mijałyby się z ideą jego utrzymywania, mamy nadzieję, że wszyscy zadbamy o to by to miejsce było czyste i służyło dobrze rozumianej rekreacji.
    Budowa altany nie wygenerowała dużych kosztów. Całość konstrukcji powstała z topoli usuniętych przy nieczynnej szkole w Łówkowicach, które z uwagi na swój wiek musiały być usunięte gdyż powoli zaczynały obumierać. Jest to doskonały przykład, że przy odrobinie dobrej woli, kreatywności i zaangażowaniu można zrobić coś naprawdę nietuzinkowego i pożytecznego bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.
    W tym roku już kilka krotnie przeprowadzono gruntowne wykaszanie ściółki rosnącej pomiędzy drzewostanem. W odróżnieniu od lat ubiegłych została ona wywieziona dzięki czemu nie zalega na terenie parku. Uprzątnięto również wszystkie odłamane konary oraz drobniejsze gałęzie co spowodowało, że  teren nabrał przejrzystości i estetyki. Pielęgnowane są na bieżąco aleje tak aby nie zarastały chwastami.

Altana przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie

   Podobnie jak w parku na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie tuż obok placu zabaw wybudowano kolejną altanę.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-10-12 14:45
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 14:48

Remont drogi gminnej nr 160712C Jaranowo – Jaranówek od km 0+000,00 do km 2+600,00

 • -
 • -
 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na wyremontowanej kruszywem łamanym istniejącej, mocno zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z wyrównaniem obustronnych poboczy umocnionych kruszywem drogi gminnej nr 160712C Jaranowo Duże - Jaranówek na odcinku o długości 2,600 km.

    Droga została odebrana i oddana użykowania w dniu 9 sierpnia.  Remont odcinka wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi. Całość zadania kosztowała ponad 455.000,00zł.

W ramach zadania wykonano następujące robóty:
- ręczne uzupełnienie kruszywem łamanym 0/40 i zaklinowanie mieszanką mineralno - bitumiczną wybojów w istniejącej, zniszczonej nawierzchni bitumicznej,
- oczyszczenie i skropienie wyremontowanej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
- wyprofilowanie nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3 cm) -wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wyrównanie obustronnych poboczy kruszywem łamanym,
- oznakowanie pionowe zmiany szerokości jezdni na końcu remontowanego odcinka.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-10-12 14:20
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 14:50

Remont drogi gminnej nr 160701C Łowiczek – Bądkowo od km 1+066,00 do km 3+162,00

 • -
 • -
 • -
 • -

Projektowany odcinek stanowi połączenie z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej nr 2619C Koneck – Jaranowo oraz drogą wojewódzką o nawierzchni bitumicznej nr 252 Inowrocław – Rózinowo.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 (3) cm na wyrównanej mieszanką mineralno – bitumiczną istniejącej zniszczonej nawierzchni oraz wyrównanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem drogi gminnej nr 160701C Łowiczek – Bądkowo, odcinek od km 1+066,00 do km 3+162,00.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Koszt inwestycji wyniósł 271 639,84zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-10-12 14:33
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-08 09:38

Przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo od km 0+003,00 do km 1+305,50

 • -
 • -
 • -
 • -

W ramach zadania wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo – Toporzyszczewo na odcinku o długości 1,303 km wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi. Od km 0+147,50 do km 1+207,50, wybudowano lewostronną zatokę postojową o nawierzchni asfaltowej  na podbudowie z kruszywa łamanego.

Projektowany odcinek stanowi połączenie z drogą powiatową nr 2619C Koneck – Jaranowo (km 0+003,00) o nawierzchni bitumicznej  oraz drogą gminną nr 160741C Toporzyszczewo – Jaranowo (km 1+305,50).

Przebudowany odcinek drogi został oddany do użytkowania w dniu 23 października 2017 roku. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 424.000,00zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-11-08 09:07
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-08 09:07

Konserwacja stawu na działce nr 142/8 w miejscowości Łowiczek, gm. Bądkowo

 • -
 • -

Przebudowa ulicy Sportowej w Bądkowie od hm 0+00,00 do hm 0+36,50

 • -
 • -

Przedmiot zamówienia obejmował zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia suszami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym kat. XIII w miejscowości Toporzyszczewo Stare 20 (dz. nr 85/4 gm. Bądkowo) na pomieszczenie kotłowni wodnej, niskotemperaturowej, opalanej węglem kamiennym o mocy 60 kW.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-22 15:14:42
baner toplayer
RODO