Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

ZAPYTANIA OFERTOWE  do 30 tys. euro

 

Dostawa papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa papieru ksero do drukarek oraz kserokopiarek - w roku 2018. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych tj. do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego oraz drukowania atramentowego. Konieczne jest, aby papier miał możliwość obustronnego wkładania do urządzeń biurowych, tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 13:00.

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w miejscowości Kwiatkowo gm. Bądkowo

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w miejscowości Kwiatkowo gm. Bądkowo

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej, w tym:

• demontaż starych okien

• dostawa wraz z montażem nowych okien o wymiarach:

1) 188 cm x 107 cm (wys. x szer.) 5 szt.

2) 188 cm x 114 cm (wys. x szer.) 1 szt.

- ilość skrzydeł: dwudzielne/dwuskrzydłowe (symetryczne)

- sposób otwierania: uchylno - rozwieme + rozwieme

- dodatkowo: witryna górna, na całej szerokości, bez możliwości otwierania (wzór rys. 1)

- kierunek otwierania i uchylania: do wewnątrz pomieszczeń

- materiał: PCV

- kolor: biały (zewnętrzny oraz wewnętrzny)

• standardowa obróbka zamontowanych okien

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia, a w szczególności dokonanie fachowego pomiaru oraz sprawdzenia podanych przez Zamawiającego wymiarów.

Roboty geologiczne polegające na wykonaniu awaryjnego otworu studziennego, na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sinki, działka nr 48/1 (obręb Sinki), gmina Bądkowo.

Zakres zamówienia:

1) Wykonanie otworu Nr 3 metodą udarową, trzema kolumnami rur wiertniczych: śr. 600, 508 i 457 do głębokości 68,0 m na działce nr 48/1 obręb Sinki - dla potrzeb gminnego ujęcia wody.

2) W związku z możliwością wystąpienia innych warunków geologicznych niż projektowane, dopuszcza się korygowanie projektu w zakresie głębokości otworu do 20% projektowanej głębokości i szczegółów dot. konstrukcji filtra (położenia części czynnej filtra, szerokości szczeliny i rodzaju osypki) w zależności od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych.

3) Roboty geologiczne wykonać należy zgodnie z Projektem Robót Geologicznych - zał. nr 3 do WZ oraz zawartym w projekcie harmonogramem.

4) Po zakończeniu robót wiertniczych dla otworu Nr 3 w m. Sinki, gm. Bądkowo, należy opracować dokumentację hydrogeologiczną (obowiązek po stronie Wykonawcy).

5) Prace związane z wykonaniem projektowanego otworu należy prowadzić pod fachowym dozorem geologicznym (obowiązek po stronie Wykonawcy).

3. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Jarosław Wochna, pokój nr 7 tel. (054) 27 24 100 wew. 47.

UWAGA ZMIANA !!! Termin wykonania zamówienia do 16.03.2018 r.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godz. 14:30.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-11-15 14:23

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.10.2017 r. do godz. 9:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-09-29 15:06
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 15:04

Przebudowa ulicy Sportowej w Bądkowie od hm 0+00,00 do hm 0+36,50

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00.

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo — Toporzyszczewo

Zakres rzeczowy zadania obejmie:
Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 pod przebudowę drogi gminnej Nr 160719C Toporzyszczewo - Toporzyszczewo dł. ok. 2,2 km; obręb geodezyjny: 0021 Toporzyszczewo, działka nr 150.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.09.2017 r. do godz. 9:30.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-08-31 18:17

Konserwacja stawu na działce nr 142/8 w miejscowości Łowiczek, gm. Bądkowo

Przedmiot zamówienia obejmuje:

•  wyczyszczenie i pogłębienie zbiornika wodnego o wymiarach ok. 30 m x 16 m do 1,0 m głębokości (od istniejącego dna) bez odwozu mułu - załadunek na przyczepy rolnicze.

•  wyprofilowanie brzegów zbiornika wodnego.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania oferty.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.08.2017 r. do godz. 9:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-08-21 14:24
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-21 13:55

Adaptacja pomieszczenia i montaż pieca w budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym

Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia suszami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym kat. XIII w miejscowości Toporzyszczewo Stare 20 (dz. nr 85/4 gm. Bądkowo) na pomieszczenie kotłowni wodnej, niskotemperaturowej, opalanej węglem kamiennym o mocy 60 kW.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

•     Centralne ogrzewanie - wewnątrz budynków
-     czynnik grzewczy: woda grzejna,
-     instalacja z rur stalowych łączonych przez spawanie,
-     odcięcie istniejącego przyłącza CO z bud. szkoły, włączenie w istniejącą instalacje przez rozbudowę rozdzielacza,
-     wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów stalowych (mechaniczne oczyszczenie, odtłuszczenie, malowanie rur),
-     zamontowanie izolacji cieplnej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania,
-     zamontowanie odpowietrzników automatycznych wyposażonych w zawory odcinające - w najwyższych punktach instalacji C.O.

•     Kotłownia węglowa 60kW
-     dostawa wraz z montażem: nowy kocioł węglowy , niskotemperaturowy, z paleniskiem retortowym, podajnikiem ślimakowym, koszem zasypowym o poj. min. 200 kg, opalany węglem kamiennym o granulacji 4-25 mm, z rusztem awaryjnym, o mocy nominalnej 60 kW ,
-     wyposażenie kotła w zawór bezpieczeństwa, zawór schładzający, naczynie wzbiorcze, termometry tarczowe oraz manometry,
-     wykonanie instalacji kotłowni z rur stalowych łączonych przez spawanie jak instalacje CO,
-     montaż pompy obiegowej z zaworem odcinającym, filtrem sitkowym i zaworem zwrotnym,
-     zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym,
-     przenośna stacja uzdatniania wody,
-     wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów stalowych instalacji jak dla instalacji CO,
-     montaż: nawietrzak (średnica 250mm), krata wentylacyjna,
-     zamontowanie izolacji cieplnej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania.
 
•     Technologia kotłowni
-     Ilość ciepła regulowana przez automatykę zainstalowaną na kotle i regulacja C.O. w funkcji temperatury zewnętrznej dla parametrów szczytowych 85/70° C,
-     Kotłownia typu B, powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia budynku,
-     automatyczna praca palnika (bez rozpalania),
-     zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem temp. poprzez zastosowanie automatyki kotła oraz zaworu schładzającego,
-     zład instalacji C.O. napełniany i uzupełniany „ręcznie” z przenośnej stacji uzdatniania wody,
-     instalacja uzupełniania zładu z izolatorem przepływów zwrotnych klasy HA.

•     Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni:
-     Do odprowadzenia spalin projektuje się: komin stalowy, dymowy dwuścienny izolowany do spalin z węgla kamiennego o dużej zawartości siarki, śred. Wew. 225 mm (min. 0,04 m2) z płaszczem zewnętrznym ze stali nierdzewnej,
-     komin wentylacyjny dwuścienny z blachy ocynkowanej, izolowany o średnicy wewn. 160 mm, preizolowany,
-     podłączenie komina do istniejącego przewodu spalinowego,
-     doprowadzenie do pomieszczenia kotła z zewnątrz powietrza do spalania - indywidualnym kanałem nawiewnym o śr. 250 mm, wlot kanału zabezpieczyć siatką metalową przeciw owadom i gryzoniom,
-     zamontowanie na zewnątrz budynku kanału wywiewnego.

•     Roboty budowlane, w tym m.in.:
-     wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych gr. 120 mm, murowanych na zaprawie klejowej, ściany obustronnie otynkować tynkiem cienkowarstwowym i pomalować,
-     wymiana stolarki okiennej (PCV),
-     okratowanie okien od zewnątrz,
-     obniżenie posadzki,
-     montaż drzwi stalowych,
-     malowanie farbami olejnymi, farbami emulsyjnymi.

•     Instalacja elektryczna i AKPiA
Instalacja elektryczna i AKPiA zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

•     Oznakowanie i zabezpieczenie p.poż.
Instrukcja obsługi kotłowni i instrukcja p.poż.
-     wyposażenie kotłowni w instrukcję technologiczno - ruchową, niezbędne schematy instalacyjne (tablice) oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów awaryjnych,
-     oznakowanie drogi ewakuacyjnej, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego włącznika prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-     schemat technologiczny kotłowni,
-     dostawa sprzętu gaśniczego: gaśnica proszkowa ABC 6 kg, koc gaśniczy w futerale typ T-II,
-     przeszkolenie obsługi,
-     odbiór kominiarski.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż ww. zakres prac nie jest zakresem szczegółowym, posiada wyłącznie charakter rozpoznawczy.  Wykonawców obowiązuje zakres szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.07.2017 r. do godz. 8:00.

drukuj (Adaptacja pomieszczenia i montaż pieca w budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym)

Wymiana przepływomierza ścieków wraz ze studnią w oczyszczalni ścieków w Kujawce

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wymianę przepływomierza ścieków oczyszczonych wraz ze studnią pomiarową w oczyszczalni ścieków w Kujawce tj.:
-     demontaż istniejącej studni;
-     budowę nowej studni z prefabrykowanych elementów betonowych z pokrywą żelbetową z żeliwnym włazem śr. 0,6m (parametry studni: Hc – 2,2m, śr. 1,5m);
-     dostawa wraz z montażem elektromagnetycznego przepływomierza DN150 z czujnikiem przepływu i przetwornikiem sygnału (parametry przepływomierza: max. błąd 0,25 aktualnego przepływu; stopień ochrony IP67; odporna na ścieranie wykładzina poliuretanowa: odporne na zabrudzenia tłuszczami elektrody stożkowe; pełna samodiagnostyka; rejestracja błędów i wskazanie pracy z błędem);
-     dostawa wraz z montażem skrzynki osłonowej dla przetwornika;
-     rurociągi, kształtki, elementy mocujące i śruby wykonać ze stali nierdzewnej;
-     przetwornik z odczytem miejscowym zlokalizować w skrzynce osłonowej obok studni pomiarowej (odczyt pomiaru w skrzynce pomiarowej).

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.07.2017 r. do godz. 9:00.

drukuj (Wymiana przepływomierza ścieków wraz ze studnią w oczyszczalni ścieków w Kujawce)

Dostawa oraz montaż lamp solarnych w gm. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż dwóch jednoramiennych lamp solarnych w gminie Bądkowo:

 • w miejscowości Antoniewo:  1szt.
 • w miejscowości Kryńsk:  1 szt.

Minimalne parametry techniczne lampy solarnej:
- źródło światła: oprawa LED
- moc żarówki LED: 50 W
- strumień świetlny: 5250 lm
- wysokość źródła światła:   6m / słup 6m
- czas autonomii: do 4 dni
- przybliżony czas pracy: 6-12 h
- moc panela: 1 x 260W-poli
- typ akumulatora: żelowy
- pojemność akumulatora: 1 x 150Ah
- moc turbiny oś pozioma: 90W
- tryb załączenia: czujnik zmierzchowy

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty dokument potwierdzający parametry techniczne lamp, wycenionych w złożonej ofercie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.07.2017 r. do godz. 9:00.

drukuj (Dostawa oraz montaż lamp solarnych w gm. Bądkowo)

Adaptacja pomieszczenia i montaż pieca w budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym

Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia suszami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym kat. XIII w miejscowości Toporzyszczewo Stare 20 (dz. nr 85/4 gm. Bądkowo) na pomieszczenie kotłowni wodnej, niskotemperaturowej, opalanej węglem kamiennym o mocy 60 kW.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

•     Centralne ogrzewanie - wewnątrz budynków
-     czynnik grzewczy: woda grzejna,
-     instalacja z rur stalowych łączonych przez spawanie,
-     odcięcie istniejącego przyłącza CO z bud. szkoły, włączenie w istniejącą instalacje przez rozbudowę rozdzielacza,
-     wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów stalowych (mechaniczne oczyszczenie, odtłuszczenie, malowanie rur),
-     zamontowanie izolacji cieplnej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania,
-     zamontowanie odpowietrzników automatycznych wyposażonych w zawory odcinające - w najwyższych punktach instalacji C.O.

•     Kotłownia węglowa 60kW
-     dostawa wraz z montażem: nowy kocioł węglowy , niskotemperaturowy, z paleniskiem retortowym, podajnikiem ślimakowym, koszem zasypowym o poj. min. 200 kg, opalany węglem kamiennym o granulacji 4-25 mm, z rusztem awaryjnym, o mocy nominalnej 60 kW ,
-     wyposażenie kotła w zawór bezpieczeństwa, zawór schładzający, naczynie wzbiorcze, termometry tarczowe oraz manometry,
-     wykonanie instalacji kotłowni z rur stalowych łączonych przez spawanie jak instalacje CO,
-     montaż pompy obiegowej z zaworem odcinającym, filtrem sitkowym i zaworem zwrotnym,
-     zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym,
-     przenośna stacja uzdatniania wody,
-     wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów stalowych instalacji jak dla instalacji CO,
-     montaż: nawietrzak (średnica 250mm), krata wentylacyjna,
-     zamontowanie izolacji cieplnej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania.
 
•     Technologia kotłowni
-     Ilość ciepła regulowana przez automatykę zainstalowaną na kotle i regulacja C.O. w funkcji temperatury zewnętrznej dla parametrów szczytowych 85/70° C,
-     Kotłownia typu B, powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia budynku,
-     automatyczna praca palnika (bez rozpalania),
-     zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem temp. poprzez zastosowanie automatyki kotła oraz zaworu schładzającego,
-     zład instalacji C.O. napełniany i uzupełniany „ręcznie” z przenośnej stacji uzdatniania wody,
-     instalacja uzupełniania zładu z izolatorem przepływów zwrotnych klasy HA.

•     Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni:
-     Do odprowadzenia spalin projektuje się: komin stalowy, dymowy dwuścienny izolowany do spalin z węgla kamiennego o dużej zawartości siarki, śred. Wew. 225 mm (min. 0,04 m2) z płaszczem zewnętrznym ze stali nierdzewnej,
-     komin wentylacyjny dwuścienny z blachy ocynkowanej, izolowany o średnicy wewn. 160 mm, preizolowany,
-     podłączenie komina do istniejącego przewodu spalinowego,
-     doprowadzenie do pomieszczenia kotła z zewnątrz powietrza do spalania - indywidualnym kanałem nawiewnym o śr. 250 mm, wlot kanału zabezpieczyć siatką metalową przeciw owadom i gryzoniom,
-     zamontowanie na zewnątrz budynku kanału wywiewnego.

•     Roboty budowlane, w tym m.in.:
-     wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych gr. 120 mm, murowanych na zaprawie klejowej, ściany obustronnie otynkować tynkiem cienkowarstwowym i pomalować,
-     wymiana stolarki okiennej (PCV),
-     okratowanie okien od zewnątrz,
-     obniżenie posadzki,
-     montaż drzwi stalowych,
-     malowanie farbami olejnymi, farbami emulsyjnymi.

•     Instalacja elektryczna i AKPiA
Instalacja elektryczna i AKPiA zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

•     Oznakowanie i zabezpieczenie p.poż.
Instrukcja obsługi kotłowni i instrukcja p.poż.
-     wyposażenie kotłowni w instrukcję technologiczno - ruchową, niezbędne schematy instalacyjne (tablice) oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów awaryjnych,
-     oznakowanie drogi ewakuacyjnej, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego włącznika prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-     schemat technologiczny kotłowni,
-     dostawa sprzętu gaśniczego: gaśnica proszkowa ABC 6 kg, koc gaśniczy w futerale typ T-II,
-     przeszkolenie obsługi,
-     odbiór kominiarski.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż ww. zakres prac nie jest zakresem szczegółowym, posiada wyłącznie charakter rozpoznawczy.  Wykonawców obowiązuje zakres szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 8:00.

drukuj (Adaptacja pomieszczenia i montaż pieca w budynku mienia komunalnego w Toporzyszczewie Starym)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2017 roku"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2017 roku” i obejmuje swym zakresem:

 1. Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich) z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bądkowo, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku, powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji.
 2. Przewidywana ilość odpadów:
  • do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok.  1,92 Mg,
  • do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 49,56 Mg.
 3. Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy. W przypadku zmniejszenia planowanej wielkości ilości odpadów Wykonawca nie będzie w stosunku do Zamawiającego żądał wynagrodzenia ani odszkodowania z tytułu nie wykonania całości przedmiotu umowy.
 4. Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy.
 5. Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 ze zm.).
 6. Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie. Termin demontażu wyrobów zawierających azbest i odbioru odpadów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia, tj. do 25.09.2017r.
 7. Ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i usuwanych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie przy użyciu urządzeń w obecności właściciela posesji (osoby upoważnionej przez właściciela posesji) oraz przedstawiciela Urzędu Gminy.
 8. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót.
 9. Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu.
 10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.) i protokół potwierdzający wykonanie zadania zawierający ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w m2 oraz w Mg,
 11. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy) - wymaga akceptacji upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu).
 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu.
 14. Zamawiający nie dopuszcza czasowego magazynowania odpadów zawierających azbest uzyskanych z demontażu pokryć dachowych w czasie trwania zamówienia.
 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Zaplecze dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpiecza sobie we własnym zakresie i na własny koszt. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2017 r. do godz. 10:00.

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2017 roku")

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-06-13 14:46
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-13 14:48

Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dla przebudowy dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy w Bądkowie

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz. 13:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-05-04 15:11

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą stolarki okiennej dla remizy OSP Żabieniec, gm. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą stolarki okiennej dla remizy OSP Żabieniec, gm. Bądkowo.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.04.2017 r. do godz. 14:30.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi za pomocą równiarki oraz walca, tj. wyrównywanie i walcowanie płyty boiska sportowego w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi za pomocą równiarki oraz walca, tj. wyrównywanie i walcowanie płyty boiska sportowego w m. Bądkowo.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 9:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-03-14 13:13

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie w ilości określonej w warunkach zamówienia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa papieru ksero do drukarek i kserokopiarek  w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych tj. do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego oraz drukowania atramentowego.
Konieczne jest, aby papier miał możliwość obustronnego wkładania do urządzeń biurowych, tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi zewnętrznych PCV w m. Bądkowo – przystanek PKS (dostawa wraz z montażem)

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.03.2017 r. do godz. 13:00.

Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie drogi gminnej nr 160735C Łowiczek – Wójtówka km 0+000,00 – 1+785,50

Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie drogi gminnej nr 160735C Łowiczek – Wójtówka km 0+000,00 – 1+785,50 - działka nr 15, obręb ewidencyjny: 0014 Łowiczek, działka nr 116, obręb ewidencyjny: 0022 Wójtówka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.02.2017 r. do godz. 9:30.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-02-07 11:37

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej m. Kwiatkowo oraz w mieszkaniu komunalnym w m. Kalinowiec, gm. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w m. Kwiatkowo oraz w mieszkaniu komunalnym w m. Kalinowiec, gm. Bądkowo.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Świetlica wiejska w m. Kwiatkowo, gmina Bądkowo.
Wymiana stolarki okiennej, w tym:

 •  demontaż starych okien
 • dostawa wraz z montażem nowych okien:
       - okna o wymiarach 190 cm x 107 cm (wys. x szer.)
       - ilość skrzydeł: dwudzielne/dwuskrzydłowe (symetryczne)
        - sposób otwierania: uchylno – rozwierne + rozwierne
        - dodatkowo: witryna górna, na całej szerokości, bez możliwości otwierania
           (wzór okna nowego – rys. 1, stan rzeczywisty, do odwzorowania – zał. nr 3 do WZ)
        - kierunek otwierania i uchylania: do wewnątrz pomieszczeń
        - materiał: PCV
        - kolor: biały (zewnętrzny oraz wewnętrzny)
        - ilość: 3 sztuki
 • dostawa oraz montaż parapetów PCV wewnętrznych (do każdego z montowanych okien)
        - kolor: biały, ilość: 3 sztuki
  .

2) Mieszkanie komunalne w m. Kalinowiec, gmina Bądkowo.
Wymiana stolarki okiennej, w tym:

 • demontaż starych okien
 • dostawa wraz z montażem nowych okien:

            - okna o wymiarach 143 cm x 60 cm (wys. x szer.)
            - jednoskrzydłowe
            - sposób otwierania: uchylno – rozwierne
             - kierunek otwierania, uchylania: do wewnątrz pomieszczeń
            - materiał: PCV
            - kolor: biały (zewnętrzny oraz wewnętrzny)
            - ilość: 2 sztuki

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02.2017 r. do godz. 9:30.

Zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych dla przebudowy dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy w Bądkowie oraz ulicy Sportowej w miejscowości Bądkowo

Zamówienie obejmuje wykonanie map do celów projektowych dla przebudowy dróg gminnych administrowanych przez Urząd Gminy w Bądkowie oraz ulicy Sportowej w miejscowości Bądkowo

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.01.2017 r. do godz. 13:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-01-16 14:37
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-14 11:49:34
baner toplayer
RODO