Przedmiotem działania Urzędu Gminy Bądkowo w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków jest:

  • Wydobycie oraz uzdatnianie wody surowej w pokładów wód podziemnych poprzez Stację uzdatniania wody w miejscowości Sinki.
  • Rozprowadzanie uzdatnionej wody mieszkańcom gminy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wodociągowej.
  • Odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do gminnej oczyszczalni ścieków w Kujawce,
  • Oczyszczanie ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków w Kujawce.
  • Wydawanie zgody oraz warunków przyłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Wydawanie zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.