Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Czyste Powietrze
  • Załóż profil zaufany
  • UG Bądkowo na ePUAP
  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

UG.1431.1.2023

Przedmiot wniosku: Wskazanie adresów zamieszkania Sołtysów sołectw gminy.

OŚGW.1431.2.2023

Przedmiot wniosku: Postępowania i wydane decyzje administracyjne w sprawie wydania warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowni i magazynów energii od 2018 roku do chwili obecnej.

OiSO.1431.5.2023

Przedmiot wniosku: Udostępnienie umów zawartych ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na obszarze gminy.

OiSO.1431.6.2023

Przedmiot wniosku: Zapytanie o podmiot zewnętrzny w zakresie funkcji Inspektora Ochrony Danych, kwota zaplanowana na zadania związane z RODO, audyt KRI.

Przedmiot wniosku: Podsumowanie preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy w formie ankiety.

Przedmiot wniosku: Infornacja dotycząca prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 w formie ankiety.

UG.1431.7.2023

Przedmiot wniosku: Planowane inwestycje w placówkach oświatowych, tworzenie nowych placówek, świetlic, placów zabaw, siłowni plenerowych itp. w 2023 roku, dofinansowania z projektow rządowych i unijnych.

OŚGW.1431.8.2023

Przedmiot wniosku: Sposób i skutki wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

RGI.1431.9.2023

Przedmiot wniosku: Udzielenie informacji publicznej związanej z postępowaniami administracyjnymi w sprawie wydania warunków zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych, na obszarze Gminy Bądkowo od 2018 roku.

1431.10.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. umów na doradztwo podatkowe w latach 2020 - 2023 oraz skany tych umów.

RGD.1431.11.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wykonania ewidencji i przeglądów dróg oraz obiektów inżynierskich, wykonania pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych.

BRiSK.S.1431.12.2023

Przedmiot wniosku: Udostępnienie zestawienia ofert w przeprowadzonym postępowniu o zakup, dostawę i utylizację tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie

OiSO.Oś.1431.14.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dotycząca programu Aktywna Tablica w 2023 roku, przy założeniu, że warunki przystąpienia do programu będą takie same jak w 2022 roku.

RGD.1431.15.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. planu zakupu pojazdów.

BRiSK.S.1431.16.2023

Przedmiot wniosku: Imiona i nazwiska, nazw sołectw, danych kontaktowych w postaci adresów e-mail i numerów telefonów pełniących obecnie funkcję sołtysów sołectw gminy Bądkowo.

RRG.1431.17.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wykonawców którym w 2022 i 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną, rozwiązano/wypowiedziano/odstąpiono od umowy, pozwano o zapłatę. Wykonawców których zamawiający wykluczył z postepowania w związku z wystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 Ustawy PZP.

RGI.1431.18.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. podjęcia uchwały o przygotowaniu przez wójta projektu tzw. uchwały krajobrazowej, tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

1431.19.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ochrony zwierząt

OŚiGW.I.1431.20.2023

Przedmiot wniosku: Informacja odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty postępowania dotyczącego dostawy serwera, macierzy dyskowej.

OŚGW.1431.21.2023

Przedmiot wniosku: Informacja na temat decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanych w latach 2020-2023, oraz aktualnie procedowanych dla farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych i magazynów energii.

OiSO.Oś.1431.22.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. otworzenia żłobka w ramach projektu Maluch Plus, szkół które nie wnioskowały w poprzednich latach w programie rządowym Aktywna Tablica, placówek wytypowanych do programu posiłek w szkole i domu 2023 r.

OŚGW.1431.24.2023

Przedmiot wniosku: Informacja w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania.

OiSO.EL.1431.25.2023

Przedmiot wniosku: Informacja w zakresie lat przechowywania kopert dowodowych w Urzędzie oraz przekazywania ich do archiwum.

OiSO.Oś.1431.26.2023

Przedmiot wniosku: Umowy zawarte dotyczące współpracy z kancelarią prawną (w tym kancelarią doradztwa podatkowego lub innym podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego), której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa prawnego lub podatkowego na rzecz jednostki lub jednostek organizacyjnych.

1431.27.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, 2021 oraz planowanej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w latach 2022- 2023

OiSO.Oś.1431.28.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ilości etatów dla psychologów szkolnych

OiSO.Oś.1431.29.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ilości osób które poddano szczepieniom przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie.

OŚGW.1431.31.2023

Przedmiot wniosku: Informacja na temat istniejących na terenie gminy farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych.

OŚGW.1431.32.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. podjęcia uchwały o przygotowaniu przez wójta projektu tzw. uchwały krajobrazowej, tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

OiSO.EL.1431.33.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przechowywania i archiwizacji kopert dowodowych.

OŚGW.1431.34.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. miejsca przekazywania odpadów

OŚGW.1431.35.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. inwestora, mocy instalacji, daty wydania decyzji dla farm fotowoltaicznychi instalacji fotowoltaicznych.

OŚGW.I.1431.36.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. systemu informacji prawnej

RRD.1431.37.2023

Przedmiot wniosku: Informacja publiczna dot. posiadania w gminie elektrycznej brygady technicznej.

OŚGW.1431.38.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. listy firm asenizacyjnych posiadających aktualne, na dzień otrzymania wniosku, pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Bądkowo

OiSO.Oś.1431.39.2023

Przedmiot wniosku: Czy szkoły publiczne i szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenie całego Miasta finansowały w latach 2009 i później, z otrzymanych środków publicznych wydatki na umowy o pracę, umowy zlecenia, składki pracownicze ZUS, usługi prawnicze, księgowość (usługa administracyjna), usługi zewnętrzne, zajęcia dodatkowe, SKS, zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań, szkolenia rozszerzające dany przedmiot w tym języki obce, zajęcia plastyczne, muzyczne, wszelkie zajęcia artystyczne, usługi edukacyjne w zakresie nauczania?

RRG.1431.40.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wykonawców którym w 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną, rozwiązano/wypowiedziano/odstąpiono od umowy, pozwano o zapłatę. Wykonawców których zamawiający wykluczył z postepowania w związku z wystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 Ustawy PZP.

RGI.1431.41.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. podjęcia uchwały o przygotowaniu przez wójta projektu tzw. uchwały krajobrazowej, tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

OiSO.1431.42.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. nawiązania współpracy w okresie od rozpoczęcia agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (tj. od 24 lutego 2022 r.) z ukraińskim partnerem (miastem lub inną jednostką terytorialną).

OŚGW.1431.43.2023

Przedmiot wniosku: Informacja publiczna dotycząca zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy na podstawie art. 42ab ustawy Prawo towieckie.

RRG.1431.44.2023

Przedmiot wniosku: Udostepnienie kosztorysów ofertowych w związku z zawartą umową z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o.

RRG.1431.45.2023

Przedmiot wniosku: Udostepnienie kosztorysów ofertowych w związku z zawartą umową z firmą TAMAX-BIS BUDOWNICTWO.

OiOS.1431.46.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wspierania, współpracy lub patronatu nad organizacjami pozarządowymi.

OŚGW.1431.47.2023

Przedmiot wniosku: Czy rada gminy wprowadziła w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, powszechne korzystanie z wód powierzchniowych innych niż publiczne śródlądowe wody powierzchniowe.

OiSO.Oś.1431.48.2023

Przedmiot wniosku: Informacja dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu, wniosków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

RGI.1431.49.2023

Przedmiot wniosku: Przyporządkowanie do załączonego wykazu starych numerów, nowych adresów zawierających nazwę ulicy i numer budynku.

OŚGW.1431.50.2023

Przedmiot wniosku: Informacja na temat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanych w latach 2010 - 2023 oraz aktualnie procedowanych wniosków o wydanie w/w decyzji dla farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, magazynów energii na terenie całej gminy.

Przedmiot wniosku: Informacja o podmiotach współpracujących przy opracowywaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji (wskazanie współpracujących przy dokonywaniu analizy jednostek policji i działających na terenie podmiotów posiadających zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-04 11:23:00
baner toplayer
RODO