Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • UG Bądkowo na ePUAP
  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl
  • edzienniki
  • sisms

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

OiSO.K.1.2022

Przedmiot wniosku: Podanie imion i nazwisk wraz z adresami e-mail do Sekretarza Gminy, Informatyka i Przewodniczącego Rady Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.2.2022

Przedmiot wniosku: Udzielenie informacji publicznej związanej z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot wniosku: Działania podjęte przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.3.2022

Przedmiot wniosku: Wypełnienie obowiązku ustawowego przeprowadzania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych, oraz wykonania okresowej kontroli sianu technicznego dróg i obiektów inżynierskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.4.2022

Przedmiot wniosku: Nieruchomości i grunty rolne, oraz ich wielkości, które Urząd Gminy przekazał na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła, oraz związków i gmin wyznaniowych w ramach stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności w okresie od 1989 — 2021 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BiF.1431.5.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. Urzędu lub jednostek podległych w zakresie umów lub kart zgłoszeniowych na szkolenia  w 2021 i/lub 2022 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.6.2022

Przedmiot wniosku: Wydane w okresie od 01.01.2014 do dnia dzisiejszego warunki zabudowy i Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, w zakresie obejmującym nr działki, obręb, nr decyzji, planowaną moc instalacji (podaną w MVV) oraz nazwę wnioskodawcy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.7.2022

Przedmiot wniosku: Informacje dot. wielkości, przepustowości, zastosowanych technologii, roku oddania do użytku, kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków oraz ilości oczyszczonych ścieków rocznie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.8.2022

Przedmiot wniosku: Dokument przyjmujący formę młodzieżowej strategii gminy, polityki dla ludzi młodych w gminie, strategii rozwoju polityki młodzieżowej lub tożsamego instrumentu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.9.2022

Przedmiot wniosku: Uruchomione lub planowane do uruchomienia dotacje na fotowoltaikę na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.K.1162.1431.10.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dotycząca obsługi prawnej Urzędu Gminy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.11.2022

Przedmiot wniosku: Sposoby i skutki wykonywania zdania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.11.2022 /2

Przedmiot wniosku: Informacja dot. Planów Urządzenia Lasu i gospodarki leśnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.12.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. roku oraz zasad przekazania Gminie Bądkowo terenów linii kolei wąskotorowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.Oś.4317.1431.13.2022

Przedmiot wniosku: Informacja o planowanych budowach/rozbudowach/modernizacjach budynków przeznaczonych na szkoły/przedszkola/żłobki/kluby dziecięce, programach Aktywna Tablica i Posiłek w Szkole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SG.1431.14.2022

Przedmiot wniosku: Warunki zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy wydane od 2017 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.15.2022

Przedmiot wniosku: Obszary geodezyjne i działki ewidencyjne gdzie są lub były prowadzone postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uchwały Rady Gminy przyjmujące/inicjujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczających realizację odnawialnych źródeł energii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.16.2022

Przedmiot wniosku: Ilość otrzymanych wniosków o udostepnienie informacji publicznej w ciągu ostatnich 5 lat (2017-2021).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

USC.1431.17.2022

Przedmiot wniosku: Ilość wniosków o zmianę imienia i wniosków o zmianę nazwiska złożonych w ostatnich 3 latach (2019-2021), powód ich złożenia, dane demograficzne wnioskodawców.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.1431.18.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. powołania Inspektora Ochrony Danych oraz osoby do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.S.1431.19.2022

Przedmiot wniosku: Informacja o funkcjonowaniu młodzieżowej Rady Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RRG.1431.20.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wykonawców którym w 2021 i 2022 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną, rozwiązano/wypowiedziano/odstąpiono od umowy, pozwano o zapłatę. Wykonawców których zamawiający wykluczył z postepowania w związku z wystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 Ustawy PZP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

UG.1431.21.2022

Przedmiot wniosku: Szkoły podstawowe zamierzające w tym roku skorzystać z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o kryterium V, tj. dofinansowanie w zakresie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BiF.W.1431.22.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ilości i podmiotów dysponujących elektrowniami wiatrowymi w latach 2017-2021, kwotach dochodu budżetu gminy wynikających z istnienia elektrowni wiatrowych oraz informacja o ulgach, odroczeniach, zwolnieniach, umorzeniach, zaległościach należności z tytułu istnienia elektrowni wiatrowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.23.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej aneksów, porozumień, protokołu odbioru, faktury i kar umownych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.24.2022

Przedmiot wniosku: Sposób odbywania się tegorocznych Sesji Rady Gminy, projekty uchwał, transmisja z posiedzeń Rady Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6885
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-08 13:31:17
baner toplayer
RODO