Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Czyste Powietrze
  • Załóż profil zaufany
  • UG Bądkowo na ePUAP
  • Dziennik Ustaw
  • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

OiSO.K.1.2022

Przedmiot wniosku: Podanie imion i nazwisk wraz z adresami e-mail do Sekretarza Gminy, Informatyka i Przewodniczącego Rady Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.2.2022

Przedmiot wniosku: Udzielenie informacji publicznej związanej z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot wniosku: Działania podjęte przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.3.2022

Przedmiot wniosku: Wypełnienie obowiązku ustawowego przeprowadzania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych, oraz wykonania okresowej kontroli sianu technicznego dróg i obiektów inżynierskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.4.2022

Przedmiot wniosku: Nieruchomości i grunty rolne, oraz ich wielkości, które Urząd Gminy przekazał na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła, oraz związków i gmin wyznaniowych w ramach stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności w okresie od 1989 — 2021 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BiF.1431.5.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. Urzędu lub jednostek podległych w zakresie umów lub kart zgłoszeniowych na szkolenia  w 2021 i/lub 2022 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.6.2022

Przedmiot wniosku: Wydane w okresie od 01.01.2014 do dnia dzisiejszego warunki zabudowy i Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, w zakresie obejmującym nr działki, obręb, nr decyzji, planowaną moc instalacji (podaną w MVV) oraz nazwę wnioskodawcy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.7.2022

Przedmiot wniosku: Informacje dot. wielkości, przepustowości, zastosowanych technologii, roku oddania do użytku, kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków oraz ilości oczyszczonych ścieków rocznie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.8.2022

Przedmiot wniosku: Dokument przyjmujący formę młodzieżowej strategii gminy, polityki dla ludzi młodych w gminie, strategii rozwoju polityki młodzieżowej lub tożsamego instrumentu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.9.2022

Przedmiot wniosku: Uruchomione lub planowane do uruchomienia dotacje na fotowoltaikę na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.K.1162.1431.10.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dotycząca obsługi prawnej Urzędu Gminy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.11.2022

Przedmiot wniosku: Sposoby i skutki wykonywania zdania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.11.2022 /2

Przedmiot wniosku: Informacja dot. Planów Urządzenia Lasu i gospodarki leśnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.12.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. roku oraz zasad przekazania Gminie Bądkowo terenów linii kolei wąskotorowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.Oś.4317.1431.13.2022

Przedmiot wniosku: Informacja o planowanych budowach/rozbudowach/modernizacjach budynków przeznaczonych na szkoły/przedszkola/żłobki/kluby dziecięce, programach Aktywna Tablica i Posiłek w Szkole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SG.1431.14.2022

Przedmiot wniosku: Warunki zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy wydane od 2017 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.15.2022

Przedmiot wniosku: Obszary geodezyjne i działki ewidencyjne gdzie są lub były prowadzone postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uchwały Rady Gminy przyjmujące/inicjujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczających realizację odnawialnych źródeł energii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.16.2022

Przedmiot wniosku: Ilość otrzymanych wniosków o udostepnienie informacji publicznej w ciągu ostatnich 5 lat (2017-2021).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

USC.1431.17.2022

Przedmiot wniosku: Ilość wniosków o zmianę imienia i wniosków o zmianę nazwiska złożonych w ostatnich 3 latach (2019-2021), powód ich złożenia, dane demograficzne wnioskodawców.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.1431.18.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. powołania Inspektora Ochrony Danych oraz osoby do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.S.1431.19.2022

Przedmiot wniosku: Informacja o funkcjonowaniu młodzieżowej Rady Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RRG.1431.20.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. wykonawców którym w 2021 i 2022 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną, rozwiązano/wypowiedziano/odstąpiono od umowy, pozwano o zapłatę. Wykonawców których zamawiający wykluczył z postepowania w związku z wystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 Ustawy PZP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

UG.1431.21.2022

Przedmiot wniosku: Szkoły podstawowe zamierzające w tym roku skorzystać z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o kryterium V, tj. dofinansowanie w zakresie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BiF.W.1431.22.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ilości i podmiotów dysponujących elektrowniami wiatrowymi w latach 2017-2021, kwotach dochodu budżetu gminy wynikających z istnienia elektrowni wiatrowych oraz informacja o ulgach, odroczeniach, zwolnieniach, umorzeniach, zaległościach należności z tytułu istnienia elektrowni wiatrowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.23.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej aneksów, porozumień, protokołu odbioru, faktury i kar umownych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.24.2022

Przedmiot wniosku: Sposób odbywania się tegorocznych Sesji Rady Gminy, projekty uchwał, transmisja z posiedzeń Rady Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚiGW.I.1431.25.2022

Przedmiot wniosku: Udzielenie informacji dotyczącej operatora, bądź operatorów sieci telefonii komórkowej, obsługujących tutejszy Urząd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BiF.W.1431.26.2022

Przedmiot wniosku: Informacja w zakresie posiadania procedur wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.27.2022

Przedmiot wniosku: Informacja o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych będącymi adresatami obowiązujących decyzji administracyjnych, zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, wysokości opłaty rocznej jaką byli zobowiązani uiścić ww. przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz łącznej wysokości należnego za 2022 rok dla tutejszej gminy podatku od nieruchomości w części dotyczącej budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z 12 stycznia 1991 roku o opłatach i podatkach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚiGW.1431.28.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dotycząca audytów wymaganych na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwane dalej „Audyty KRI”).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.29.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. gminnej rady seniorów lub innego organu reprezentującego tę grupę społeczną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.I.1431.30.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dotycząca przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Cyfrowej Gminy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.31.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. funkcjonowania młodzieżowej rady.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRiSK.1431.32.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. funkcjonowania dedykowanego programu/strategii dla młodzieży, powołania pełnomocnika Wójta właściwego do spraw młodzieży, powołania młodzieżowej rady, młodzieżowego budżetu obywatelskiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.Oś.1431.33.2022

Przedmiot wniosku: Planowane inwestycje w placówkach oświatowych, tworzenie nowych placówek, świetlic, placów zabaw, siłowni plenerowych itp. w 2022 roku, dofinansowania z projektow rządowych i unijnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RRG.1431.35.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. umów zawartych w po przeprowadzeniu postępowania w ramach ustawy prawo zamówień publicznych w związku z którymi naliczono karę umowną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.36.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ceny i dostawcy energii elektrycznej oraz zakończenia bieżącej umowy w tym zakresie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot wniosku: Sposób w jaki Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.1431.38.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. inspektora ochrony danych oraz audytów KRI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiOS.Oś.1431.39.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ubezpieczenia grupowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGI.1431.40.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. miejscowości, działek geodezyjnych, podmiotów oraz kwot związanych z wydzierżawieniem terenów pod lokalizację wież telekomunikacyjnych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.I.1431.41.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz produktów które zostały zakupione w związku z otrzymanym grantem "Cyfrowa Gmina".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.1431.42.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dotycząca dystrybucji jodku potasu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.43.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. przygotowania oraz uchwalenia tzw. uchwały krajobrazowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BRISK.1431.44.2022

Przedmiot wniosku: Informacja czy w okresie pomiędzy 1.01.2001 r. a 21.10.2022 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył w osobę pełniącą funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących wyznaczenia osoby pełniącej funkcję wójta w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta lub w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu funkcji wójta (art. 28f - 28h ustawy o samorządzie gminnym).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RGD.1431.45.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. instalacji fotowoltaicznych, ograniczenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.I.1431.46.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. korzystania z usług zewnętrznej firmy w zakresie transmisji, transkrypcji, udostępniania sesji, wykorzystywania systemu do głosowania imiennego przez Radnych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.47.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. posiadanych kąpielisk o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.48.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. posiadanych kąpielisk o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.I.1431.49.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu "Zakup i dostawa kserokopiarki oraz zabranie zużytego sprzętu".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚGW.1431.50.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. opracowania w roku 2023 aktualizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz opracowanie raportu z realizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021 lub 2021-2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

OiSO.Oś.1431.52.2022

Przedmiot wniosku: Informacja dot. analizy zagrożeń, w tym identyfikującej miejsca na terenie naszej gminy, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:52:27
baner toplayer
RODO