Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_1540-decyzja-srodowiskowa

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia regulowane jest przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353). Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiej oceny zostanie stwierdzony w trakcie procedury administracyjnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 rozporządzenia) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 rozporządzenia), jak również przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach kwalifikowane są jako w/w przedsięwzięcia.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określonego w/w rozporządzeniu wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli  przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony albo w sytuacji, gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r.

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest zależna od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (może być obligatoryjny lub fakultatywny) zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierający:

 1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) sporządzoną zgodnie z art. 62a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych) sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);
 2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze;
 3. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej- 3 egzemplarze;
 4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egzemplarz
  • Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, kopię mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem oraz wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  • Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy oraz wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
  • Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru.
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony*;
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji:
  • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
  • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
  • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
  • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
  prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 6. w przypadku przedsięwzięć wymagających  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

* dołączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje skrócenie okresu wszczęcia postępowania o czas niezbędny do czas uzyskania przez urządowego wypisu.

Opłata skarbowa

 1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł lub 105 zł za przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie wymaga uzyskania opinii i uzgodnień innych Organów w terminach określonych przepisami ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
  1.1. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  1.2. Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzji o ustaleniu przedsięwzięć Euro 2012 oraz decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
  Właściwy organ wydaje w/w opinię w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentów. Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie do 14 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń.
 2. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  2.1. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
  2.2. Opinia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzji o ustaleniu przedsięwzięć Euro 2012 oraz decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Właściwy organ dokonuje uzgodnień oraz wydaje opinię w terminie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów. Niewydanie przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie do 30 dni traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-11-10 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3778
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-28 10:35:42
baner toplayer
RODO