Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

ZAPYTANIA OFERTOWE  do 30 tys. euro

2018 rok

Świadczenie w 2019 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Oferty można składać do dnia 21.12.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Świadczenie w 2019 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Zakup i dostawa 360 m2 kostki brukowej ( dwuteownik) do Urzędu Gminy w Bądkowie

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa 360 m2 kostki brukowej ( dwuteownik) szarej o grubości 8cm.

Kostka powinna być złożona na paletach i dostarczona do Urzędu Gminy w Bądkowie.

Oferty można składać do dnia 17.12.2018 r. do godz. 08:00.

drukuj (Zakup i dostawa 360 m2 kostki brukowej ( dwuteownik) do Urzędu Gminy w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-12-10 14:50

Zakup wraz z dostawą tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie.

Konieczne jest, aby oferowane produkty:
- były fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach, nieregenerowane oraz nieprefabrykowane,

- zapewniały kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego,
- opakowane były w sposób umożliwiający ich identyfikację (informacja do jakiego
urządzenia dany produkt jest stosowany).

Zamawiający zastrzega, iż wskazana ilość ulec może zmniejszeniu jak również zwiększeniu. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, po uprzednim zamówieniu telefonicznym bądź poprzez e-mail.

 

Oferty można składać do dnia 12.12.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Zakup wraz z dostawą tonerów oraz tuszy do drukarek, kopiarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy w Bądkowie.)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-12-04 14:48
 • zmodyfikował: Aleksandra Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 14:51

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-12-04 14:51

Zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa papieru ksero do drukarek i kserokopiarek  w okresie od 01.01.2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych tj. do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego oraz drukowania atramentowego.
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, po uprzednim zamówieniu telefonicznym bądź poprzez e-mail.  Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście dokonanych dostaw.


Oferty można składać do dnia 12.12.2018 r. godz. 10:00.

drukuj (Zakup wraz z dostawą papieru ksero do Urzędu Gminy w Bądkowie.)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Bądkowo oraz jednostek organizacyjnych

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
A.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Bądkowo oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 202lr. obejmująca:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.
2.Realizacje poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane do godz. 15.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
6. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
7. Udostępnienie usługi Home banking.
8. Usługa płatności masowych dotyczących gospodarki odpadami.
9. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb
10. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy
11. Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy
12. Udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych
13. Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godz. 10:00

drukuj (Obsługa bankowa budżetu Gminy Bądkowo oraz jednostek organizacyjnych)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-12-03 12:37

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych

- 160727C Ujma Duża -Łowiczek o dł. około 860 m

- 1604709C Słupy Małe- Kujawka o dł. około 745,24 m

- 160737C Wójtówka- Łówkowice o dł. około 1,718,55 km

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie oraz zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości przez PODGiK wykonania pracy geodezyjnej, Wykonawca zobowiązany będzie do korekty.

Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Oferty należy składać do dnia 10.12.2018 r. godz. 09:00.

drukuj (Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-11-30 15:12

Zapytanie ofertowe na dostawę nagłośnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie

Zakres przedmiotu zamówienia:
Dotyczy dostawy urządzeń do nagłośnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie w tym:
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych - 2 szt.
- odtwarzacz CD/MP3/USB - 1 szt.
- skrzynia 19” Case 6U - 1 szt.
- szuflada do zamontowania w racku 19”- 1 szt.
- listwa zasilająca - 1 szt.
- cyfrowy mikser dźwięku wraz z odpowiednim case - 1 szt.
- mikrofon przewodowy - 3 szt.
- statyw mikrofonowy o wysokości 50-70 cm - 1 szt.
- statyw mikrofonowy o wysokości 95-148 cm -3 szt.
- przewody mikrofonowe o dł. 10 m - 5 szt.
Szczegółowy opis urządzeń stanowi załącznik nr 3
Wykonawca udzieli gwarancji przynajmniej na 24 miesiące.
Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie nowy sprzęt.
Oferty powinny uwzględniać wyłącznie zestawy kompletne.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2018 r. godz. 10:00.

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę nagłośnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie)

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do obsługi głosowań oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku sesji Rady Gminy Bądkowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Dotyczy dostawy urządzeń do obsługi sesji Rady Gminy Bądkowo w zakresie rejestracji obrad głosowania oraz rejestracji obrazu i dźwięku (1 kamera) w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zamawiający wymaga, aby wskazane urządzenia były nowe, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych umożliwiających:
a) rejestrację imienną głosowań jawnych, sporządzenie i utrwalenie imiennego i tajnego głosowania (protokoły, wykazy, dane statystyczne itp);
b) transmisję i rejestrację obrazu i dźwięku z obrad w taki sposób, aby obrady były możliwe do odbioru i odsłuchu przez łącze internetowe przez zainteresowane osoby;
c) urządzenia mają być dostosowane do obsługi sesji Rady Gminy z liczbą radnych -15, w sali obrad o powierzchni ok. 150m2, (długość - 13,6 m, szerokość - 11 m).
3. Wykonawca udzieli gwarancji przynajmniej na 24 miesiące.
4. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie nowy sprzęt.
5. Oferty powinny uwzględniać wyłącznie zestawy kompletne.
6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego.
7. Zamawiane urządzenie (15 terminali/pilotów do głosowania, centralka, oprogramowanie) powinno być nieskomplikowane, łatwe do obsługi, intuicyjne, a jednocześnie ma dawać możliwość wykonania wydruku danych w różnych konfiguracjach (protokół z głosowania, dane statystyczne głosowania itp).;
8. Urządzenie do teletransmisji obrazu i dźwięku dawało możliwość przesyłu/odbioru dźwięku i obrazu przez internet.
9. Szczegółowy opis urządzeń stanowi załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4

Oferty należy składać do dnia 7.11.2018 r. godz. 9:00.

UWAGA! Wydłużono termin realizacji zadania do 30.11.2018r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do obsługi głosowań oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku sesji Rady Gminy Bądkowo)

Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Kujawka

Przedmiotem zamówienia jest zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Kujawka, realizowany w ramach dotacji MSWiA na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a)zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego o niżej podanych parametrach:
- agregat prądotwórczy trójfazowy
- model EP13500TE AVR
- moc nominalna min. 12,0 kVA (400) 4,6 kW (230V)
- moc maksymalna min. 13,5 kVA (400V) 4,6 kW (230V)
- gniazda AC 1X230 V 16 A; 1X400 V 16A
- L W A/stopień ochronny: -/IP23
- zbiornik paliwa: 20 1
- masa sucha 149 kg
- wymiary (dł./szer./wys.) max 102x55x60
- czas pracy: do 4 h 45 min (przy 75% mocy znamionowej agregatu)
Parametry silnika:
- moc maksymalna silnika (norma SAE J1349) min. 20,8 KM
- typ silnika czterosuwowy, dwucylindrowy w układzie V 90 stopni, gómozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał
- pojemność skokowa silnika 688 cm3
- kompresja silnika - 9.3:1
- zapłon silnika elektroniczny
- zużycie paliwa w silniku - max 61/hr-3600rpm Wyposażenie:
- rozruch elektryczny
- licznik motogodzin
- alarm olejowy
- automatyczny stabilizator napięcia AVR
- instrukcja obsługi w języku polskim
- podbita karta gwarancyjna
Wykonawca udzieli gwarancji przynajmniej na 24 miesiące.
Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie nowy agregat prądotwórczy, zgodny z obowiązującymi normami.

Oferty należy składać do dnia 24.10.2018 r. godz. 10:00.

drukuj (Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Kujawka)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-10-17 15:04

Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych drogi gminnej nr 160714C

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
A.Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 pod przebudowę: a) drogi gminnej nr 160714C Kwiatkowo dł. ok. l,278km obrąb geodezyjny: 0011 Kwiatkowo, działka nr 61.
1) Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekaże dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie oraz zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii.
2) W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości przez PODGiK wykonania pracy geodezyjnej, Wykonawca zobowiązany będzie do korekty.
3) Wykonawca winien uzyskać oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające włączenie opracowanych map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2018 poz. 650 z późn. zm.).
5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu zamówienia.
6) Każdy z Wykonawców indywidualnie winien przeprowadzić wizję lokalną w terenie dot. realizacji przedmiotu umowy oraz skontaktować się z Zamawiającym przed złożeniem oferty, w celu wskazania przez Zamawiającego, odcinka którego dotyczy zapytanie ofertowe.
7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w wersji:
- papierowej, 1 egz.
- elektronicznej zapisanej na nośniku CD, 1 egz.
B.Rozgraniczenie drogi gminnej:
a) drogi gminnej nr 160714C Kwiatkowo dł. ok. 1,278 km obrąb geodezyjny: 0011, działka nr 61.
Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pani Marlena Szczerbiak pokój nr 7 tel. 054 272 41 00 wew. 46.
Termin wykonania zamówienia.
Maksymalnie do 31 grudnia 2018.

Oferty należy składać do dnia 05.10.2018 r. godz. 9:00.

drukuj (Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych drogi gminnej nr 160714C)

Zamówienie na składanie, łamanie i druk publikacji - słownik biograficzny.

Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
- skład (tekst do składu będzie dostarczony drogą mailowa w formie B5 w pliku doc. lub pdf.)
- łamanie tekstu
- przygotowanie tekstu
- druk
- dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego
Słownik biograficzny w formacie B5 , klejony po długim boku, około 200 stron tekstu, który zawiera fotografię i dokumenty. Zadruk dwustronny, jeden kolor - odcień szarości. Papier offsetowy 80 g bądź równoważny.
Strona edytorska kolor- obok czarnobiałych informacji o autorze okładki, korekcie, składzie i łamaniu oraz wydawcy znajdować się będą 3 loga sponsorów i partnerów. Okładka kolorowa, miękka, błyszcząca ( foliowana jednostronnie).
Nakład - 1000 egzemplarzy

Oferty należy składać do dnia 04.10.2018 r. godz. 10:00.

drukuj (Zamówienie na składanie, łamanie i druk publikacji - słownik biograficzny.)

Doposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych i matematycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu indywidualizacji w ramach projektu „ Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu”

Doposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć matematycznych i przyrodniczych oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach indywidualizacji. Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania, winien spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami.

Oferty należy składać do dnia 12.09.2018 r. godz. 9:00.

drukuj (Doposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych i matematycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu indywidualizacji w ramach projektu „ Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu”)

Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Kujawka

Przedmiotem zamówienia jest zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Kujawka, realizowany w ramach dotacji MSWiA na wykonanie zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego o niżej podanych parametrach:
- agregat prądotwórczy trójfazowy -model EP13500TE AVR
- moc nominalna min. 12,0 kVA (400) 4,6 kW (230V
- moc maksymalna min. 13,5 kVA (400V) 4,6 kW (230V)
- gniazda AC 1X230 V 16 A; 1X400 V 16A
- LWA/stopień ochronny: -/IP23
- zbiornik paliwa: 20 1
- masa sucha 149 kg
- wymiary (dł./szer./wys.) max 102x55x60
- czas pracy: do 4 h 45 min (przy 75% mocy znamionowej agregatu)
Parametry silnika:
- moc maksymalna silnika (norma SAE J1349) min. 20,8 KM
- typ silnika czterosuwowy, dwucylindrowy w układzie V 90 stopni, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał
- pojemność skokowa silnika 688 cm3
- kompresja silnika - 9.3:1
- zapłon silnika elektroniczny
- zużycie paliwa w silniku - max 6l/h-3600rpm Wyposażenie:
- rozruch elektryczny
- licznik motogodzin
- alarm olejowy
- automatyczny stabilizator napięcia AVR
- instrukcja obsługi w języku polskim
- podbita karta gwarancyjna

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.09.2018 r. do godz. 10:00

drukuj (Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Kujawka)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-09-05 14:56

Doposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych i matematycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu indywidualizacji w ramach projektu „ Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Doposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć matematycznych i przyrodniczych oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach indywidualizacji. Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania, winien spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami.

Oferty należy składać do dnia 06.09.2018 r. godz. 10:00.

drukuj (Doposażenie dwóch pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych i matematycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu indywidualizacji w ramach projektu „ Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.)

Wymiana dwóch bram garażowych w budynku OSP Żabieniec

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch bram garażowych w budynku OSP Zabieniec, realizowana w ramach dotacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) demontaż istniejących bram garażowych - 2 szt.;
b) zakup wraz z dostawą i montażem bram garażowych — 2 szt., o niżej podanych parametrach:
- bramy segmentowe przemysłowe typu SPU F42
- wymiary bramy nr 1 szerokość 3020mm; wysokość 3375mm
- wymiary bramy nr 2 szerokość 3230mm; wysokość 3500mm
- prowadzenie bram: N - normalne
- bramy z segmentów stalowych dwuściennych wypełnionych pianką poliuretanową bez freonu (wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo), grubość konstrukcji 42mm
- wysokość segmentów bram 625/750mm
- przetłoczenie segmentów bram S: powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna w strukturze Stucco, równomierny podział przetłoczeń w odstępach co 125 mm
- płyta bram zagruntowana farbą poliestrową, kolor od zewnątrz RAL3000
- wszystkie stalowe elementy bram ocynkowane ogniowo, sprężyny skrętne malowane
- profilowane ościeżnice kątowe, zamknięte z boków na całej wysokości, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposażone w przykręcane bezpieczne szyny bieżne
- ryglowanie wewnętrzne na rygiel przesuwny
- sprężyny skrętne, boczne linki nośne
- techniczne wyposażenie zabezpieczające zgodnie z wymogami PN EN 12604
- zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców po stronie zewnętrznej i wewnętrznej
- uszczelka progowa z 3-komorowego profilu EPDM, wyposażona w wargę wyrównującą nierówności, uszczelka boczna, uszczelka nadproża, uszczelka międzysegmentowa.
- standardowe przećiww'łamaniowe zabezpieczenie przed podważaniem
- parametry bezp. zgodne z normą europejską PN EN 13241-1
- rolki bieżne prowadzone precyzyjnie w bezpiecznych prowadnicach
- optymalne zrównoważenie ciężaru zapewnione prze mechanizm, sprężyn skrętnych i rowkowany wał sprężynowy
- mechanizm zapadkowy zintegrowany z elementem nośnym stanowiący zabezpieczenie na wypadek pęknięcia liny lub sprężyny
- wewnętrzne prowadzenie liny
- zabezpieczenie krawędzi zamykającej (fotokomórka wyprzedzająca)
- obejmy rolek zawiasów wykonane z ocynkowanej stali i wyposażone regulowane, łożyskowane rolki bieżne z tworzywa sztucznego
- składana obejma rolek
- rolki bieżne prowadzone precyzyjnie w bezpiecznych prowadnicach
- prowadnice podwieszane pod stropem za pomocą specjalnych kotew wykonanych z ocynkowanej stali i wyposażone w podłużne otwory
- bezpieczne połączenie wału sprężyny z bębnem linowym wykonane z jednego odlewu
- rowkowany wał sprężynowy ocynkowany, sprężyny malowane
- napęd elektryczny WA400 A445 z zabezpieczeniem krawędziowym
- ręczny łańcuch awaryjny
- rozłączenie awaryjne obsługiwane od zewnątrz (ze względu na brak innego wejścia do garażu) z cięgnem Bowdena połączone z zabezpieczonym rozłączeniem obsługiwanym od wewnątrz
- odbiornik do pilota - 2 szt. (po jednym dla każdej z bram)
- pilot - 2 szt. (po jednym dla każdej z bram)

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej tj. dokonanie fachowego pomiaru miejsca montażu bram.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.09.2017 r. do godz. 10:00

drukuj (Wymiana dwóch bram garażowych w budynku OSP Żabieniec)

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w miejscowości Kwiatkowo gm. Bądkowo

Wymiana stolarki okiennej, w tym:

 • demontaż starych okien
 • dostawa wraz z montażem nowych okien o wymiarach:

1) 188 cm x 107 cm ( wys. x szer.) 4 szt.
 - ilość skrzydeł: dwudzielne/ dwuskrzydłowe ( symetryczne)

- sposób otwierania: uchylno-rozwierne+ rozwierne

- dodatkowo: witryna górna, na całej szerokości, bez możliwości otwierania

-kierunek otwierania i uchylania: do wewnątrz pomieszczeń

- materiał: PCV

-kolor : biały ( zewnętrzny oraz wewnętrzny)

 • standardowa obróbka zamontowanych okien

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2017 r. do godz.  08:00 .

drukuj (Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w miejscowości Kwiatkowo gm. Bądkowo)

Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie o długości 67,06 m ( całkowita powierzchnia remontu wynosi 547,98 m2 ).

Zakres zamówienia

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału rozbiórki 29,53xl,0m+4,15 x 1,7 m

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej

- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2( 547,98x0,5x0,050)

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

- regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz wymiana zwieńczenia

Lokalizacja:

Miejscowość: Bądkowo Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 21.08.2018 r. do godz. 08:00.

drukuj (Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie)

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do WZ.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)

Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.

Zadanie obejmuje realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 228/1 i 231/1 w Bądkowie. Na działkach nr 228/4 i 231/1 obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego powstanie siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu składająca się z ławek oraz urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe. Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na pylonach, strefę relaksu z czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godz. 09:00.

drukuj (Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.)

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł. Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

Przebudowa dróg gminnych.

Oprocentowanie kredytu będzie naliczane  według zmiennej stopy

procentowej opartej  o stawkę WIBOR 1 M  z 20-go dnia miesiąca poprzedniego plus stała marża  banku.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia : 25.07.2018 r. do godz.   09:00.

 

drukuj (Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł.)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-07-11 14:15

Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie.

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie o długości 67,06 m ( całkowita powierzchnia remontu wynosi 547,98 m2 ).

Zakres zamówienia

       - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału rozbiórki

         29,53x1,0m+4,15 x 1,7 m

      - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej

      - skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2

      - mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 

        AC 8W w ilości 50kG/m2( 547,98x0,5x0,050)

      - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 

        AC11S

      - regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz wymiana zwieńczenia

      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Bądkowie,  

      ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w pokoju nr 9 w terminie do dnia 06.07.2018 r. do   

      godz.12:00.

drukuj (Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie.)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-06-29 13:04

Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.

Zadanie obejmuje realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 228/1 i 231/1 w Bądkowie. Na działkach nr 228/4 i 231/1 obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego powstanie siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu składająca się z ławek oraz urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe. Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na pylonach, strefę relaksu z czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w pokoju nr 9 w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godz. 09:00.

drukuj (Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.)

Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie o długości 67,06 m ( całkowita powierzchnia remontu wynosi 547,98 m2 ).

2. Zakres zamówienia

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału rozbiórki 29,53xl,0m+4,15 x 1,7 m

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej

- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2( 547,98x0,5x0,050)

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
- regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz wymiana zwieńczenia

2. Lokałizacia:

Miejscowość: Bądkowo Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 9:00.

drukuj (Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie)

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2018 roku i obejmuje swym zakresem:

a) Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich) z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bądkowo, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku, powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji.

b) Przewidywana ilość odpadów:

• do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 1,8 Mg,

• do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 49,56 Mg.

c) Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy. W przypadku zmniejszenia planowanej wielkości ilości odpadów Wykonawca nie będzie w stosunku do Zamawiającego żądał wynagrodzenia ani odszkodowania z tytułu nie wykonania całości przedmiotu umowy.

d) Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy.

e) Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2018 roku)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-05-29 14:40

Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji.

Zakres zamówienia:

a) Zapewnienie dzieciom przez okres trwania obozu udziału w realizacji profesjonalnego programu socjoterapeutycznego tj.

- I stopień obozu - przełamanie zaprzeczenia oraz edukacja na temat uzależnienia i współuzależnienia,

- II stopień obozu - nabycie umiejętności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych związanych z uzależnieniem osób bliskich oraz kształtowanie umiejętności budowania wewnętrznego i zewnętrznego systemu wsparcia,

- III stopień obozu dla młodzieży, która chce się angażować w prowadzenie grup samopomocowych Ałateen

b) Realizacja programu socjoterapeutycznego przez psychologów, pedagogów oraz socjoterapeutów przedszkolnych w zakresie prowadzenia pracy terapeutycznej z dziećmi pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

c) Codzienny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach grupowych Alateen ( grupa samopomocowa prowadzona przez liderów młodzieżowych)

Organizator musi zapewnić zakwaterowanie z dostępem do sanitariatów, stołówki (budynek murowany, ogrodzony).

Zapewnienie dzieciom w trakcie obozu zajęć rekreacyjnych, wycieczek, dostępu do świetlicy ze sprzętem audiowizualnym, boiska, miejsca do gier i zabaw.

Zapewnienie pełnego wyżywienia ( 4 posiłki dziennie)

Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia dzieci oraz zapewnienia opieki medycznej

Obóz powinien trwać 9-10 dni i być zorganizowany w terminie od 02.07 - 20.07.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji.)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-05-24 15:29

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPKP.09.03.02-LZ.00-04-180/1

Zakres rzeczowy:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnoz potrzeb w ramach projektu,

- zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania wniosku aplikacyjnego,

- przygotowanie na podstawie otrzymanych informacji wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie przy pomocy generatora wniosków aplikacyjnych, a także złożenie tego wniosku w systemie zgodnie z wytycznymi Instytucji Organizującej Konkurs;

- przygotowanie stanowiska negocjacyjnego i/lub korekty IOK dokonującej oceny wniosku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.05.2018 r. do godz. 12:00.

drukuj (Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2.)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-05-24 15:24

Zapytania ofertowego nr 16/2018 - Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice o dł. 274 m

drukuj (Zapytania ofertowego nr 16/2018 - Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice o dł. 274 m)

Dostawa krat koszowych wraz z montażem w przepompowniach ścieków w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch krat koszowych przeciwprądowych służących do odseparowywania i  podnoszenia skratek pochodzących ze ścieków wypływających z rury spustowej w studniach przepompowni ścieków, a następnie przenoszenia ich do pojemnika usytuowanego na poziomie gruntu.

Urządzenie składać się musi m.in. z kosza, prowadnic o profilu ceowym i dźwigu elektrycznego. Krata wyposażona musi być w konstrukcję, która umożliwi wyciągnięcie kosza na powierzchnię i automatyczne opróżnienie zawartości bezpośrednio do pojemnika.

Krata wykonana musi być ze stali nierdzewnej. Prowadnice zamocować są do ścian kotwami rozporowymi nierdzewnymi.

W ramach zamówienia należy również dostarczyć i zamontować nowe pokrywy studni.

Tabela parametrów

 

Studnia nr 1

Studnia nr 2

Przepływ

60m3/d

70m3/d

Średnica wewnętrzna studni

1,8m

1,8m

Średnica zewnętrzna studni

2,1m

2,1m

Średnica rury spustowej

220mm

220mm

Głębokość wylotu ścieków

(od gruntu)

ok. 4,5m

ok. 4,8m

Wysokość studni ponad grunt

0,5m

0,7m

Zrzut skratek

do pojemnika

do pojemnika

Rodzaj pomp w przepompowniach

z nożami tnącymi

z nożami tnącymi

Głębokość studni całkowita

6,5m

6,5m

Kąt pomiędzy dopływem a rurociągiem tłocznym

60°

150°

Odległość od ściany studni nad wylotem do prowadnic pomp

0,95m

0,65m

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia, a w szczególności dokonanie fachowego pomiaru oraz sprawdzenia podanych przez Zamawiającego wymiarów.

drukuj (Dostawa krat koszowych wraz z montażem w przepompowniach ścieków w Bądkowie)

Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż jednej jednoramiennej lampy solarnej w gminie Bądkowo w miejscowości Kryńsk    

Minimalne parametry techniczne lampy solarnej:

 • źródło światła: oprawa LED
 • moc żarówki LED: 50 W
 • strumień świetlny: 5250 lm
 • wysokość źródła światła: 6m / słup 6m
 • czas autonomii: do 4 dni
 • przybliżony czas pracy: 6-12 h
 •  moc panela: 1 x 260W
 • typ akumulatora:poli żelowy
 • pojemność akumulatora: 1 x 150 Ah
 • moc turbiny oś pozioma: 90W
 • tryb załączenia: czujnik zmierzchowy

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.04.2018 r. do godz. 11:00.

drukuj (Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo)

Dostawa kosiarki samojezdnej z tylnym wyrzutem dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki samojezdnej z tylnym wyrzutem (traktorek ogrodowy) do Urzędu Gminy w Bądkowie.

Zakres zamówienia:
- silnik Briggs & Stratton lub Honda
- moc silnika 15-20 KM
- z koszem tylnym o poj. min. 290 1
- liczba pozycji koszenia 6-10
- szerokość koszenia min. 92 cm
- gwarancja min. 36 miesiące
- instrukcja obsługi w języku polskim
Sprzęt musi posiadać homologację drogową lub dopuszczenia jednostkowe Ministra Infrastruktury umożliwiające rejestrację do poruszania się po drogach publicznych
Oferty powinny uwzględniać wyłącznie zestawy kompletne.
Przedmiotem zamówienia są wyłącznie nowe urządzenia, zgodne z obowiązującymi normami ( wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r.)
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis usterkowy przedmiotu umowy.
W cenie oferty należy uwzględnić koszty dostawy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 13:30.

drukuj (Dostawa kosiarki samojezdnej z tylnym wyrzutem dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-03-27 15:08

Remont nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku o dł. 184,15 m w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Słowackiego, na odcinku 184,15 m zlokalizowany w miejscowości Bądkowo
Zakres zamówienia
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej
- skropienie nawierzchni emulsją w ilości kG/m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC SW w ilości 50 kG/m2
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Remont nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku o dł. 184,15 m w m. Bądkowo)

Remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy na odcinku 327,42m zlokalizowany w miejscowości Bądkowo
Zakres zamówienia
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej
- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC SW w ilości 50 kG/m2
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Bądkowie

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-03-12 19:08

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych:
- nr 170710C w m. Słupy Duże o dł. 0,500 km
- nr 160704C , 160705C w m. Bądkowo - Kujawka - Wysocin o dł. 1,195 km
- nr 160713C w m. Zieleniec o dł. 0,580 km
- nr 160718C w m. Kwiatkowo o dł. 0,920 km
- nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 998 m
- nr 160725C w m. Tomaszewo o dł. 998 m
- nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,900 km
- nr 160734C w m. Kaniewo o dł. 0,900 km
- nr 16742C w m. Wójtówka o dł. 0,500 km
2. Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych)

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie (kompatybilnego do oprogramowania: Środki Trwałe INFO-SYSTEM).

Zakres zamówienia:
- drukarka kodów paskowych z taśmą + min. 100 szt. etykiet,
- kolektor danych,
- integracja, konfiguracja instalacja oprogramowania Środki Trwałe-Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo (program na wyposażeniu UG w Bądkowie)
- przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy
- zapewnienie opieki powdrożeniowej.

UWAGA:
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia: kolektor danych oraz drukarka etykiet muszą być dostosowane do oprogramowania Środki Trwale INFO-SYSTEM (Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo - program na wyposażeniu UG w Bądkowie).

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-02-26 15:23

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie (kompatybilnego do oprogramowania: Środki Trwałe INFO-SYSTEM).

Zakres zamówienia:
- drukarka kodów paskowych z taśmą + min. 100 szt. etykiet,
- kolektor danych,
- integracja, konfiguracja instalacja oprogramowania Środki Trwałe-Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo (program na wyposażeniu UG w Bądkowie)
- przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy
- zapewnienie opieki powdrożeniowej.
UWAGA:
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia: kolektor danych oraz drukarka etykiet muszą być dostosowane do oprogramowania Środki Trwale INFO-SYSTEM (Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo - program na wyposażeniu UG w Bądkowie).

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk

Przedmiotem zamówienia jest remont części drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże -Kryńsk, na odcinku 300 mb zlokalizowany w obrębie miejscowości Kujawka.
Remont obejmuje położenie 4 cm warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni.
- długość odcinka: 300 mb,
- szerokość odcinka objętego pracami remontowymi: ok. 3,60 m.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 8:30.

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk)

Remont drogi gminnej nr 160717C Biele - Biele na odcinku 500 mb

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o frakcji 5-8 mm i 2-5 mm, na drodze gminnej w miejscowości Biele, na odcinku 500 mb (szerokość drogi: 4 m).
Lokalizacja:
Biele Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 8:30.

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160717C Biele - Biele na odcinku 500 mb)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie.

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.
Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej Gminy Bądkowo w zakładce: zamówienia publiczne - postępowania zakończone - Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie - BiFZ.271.16.2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie.)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.
Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bądkowo w zakładce: zamówienia publiczne > postępowania zakończone ^ Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie - BiFZ.271.14.2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.

 

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie)

Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo

    Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa betonowego, w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy kruszywa betonowego o frakcji 30-60 mm.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 25.01.2018 r. do godz. 13:00

drukuj (Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo)

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-01-17 13:44

Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo

    Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni terenu w miejscowości Łowiczek.

Lokalizacja:
Działki nr: 103/1,65/16 Obręb: Łowiczek Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Zakres zamówienia:
- roboty przygotowawcze, w tym m. inn. wywóz gruzu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem,
- roboty uzupełniające,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Parametry techniczne:
1) Projekt zakłada następujące parametry:
- szerokość utwardzenia 4,94 - 5,35 m
- długość utwardzenia: 129,20 m
- powierzchnia: 559,16 m2
- spadek poprzeczny 2%
2) Projektowana konstrukcja:
- nawierzchnia kostka betonowa gr 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa grubości 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 grubości 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku średniej grubości 10 cm
- istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona o ls > 0,98.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlano - wykonawczy (załącznik nr 3),
- przedmiar robót (załącznik nr 4).

Oferty należy składać  w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10:00

drukuj (Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29487
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-21 11:16:33
baner toplayer
RODO