Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAPYTANIA OFERTOWE  do 30 tys. euro

2018 rok

Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie o długości 67,06 m ( całkowita powierzchnia remontu wynosi 547,98 m2 ).

Zakres zamówienia

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału rozbiórki 29,53xl,0m+4,15 x 1,7 m

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej

- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2( 547,98x0,5x0,050)

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

- regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz wymiana zwieńczenia

Lokalizacja:

Miejscowość: Bądkowo Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 21.08.2018 r. do godz. 08:00.

drukuj (Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie)

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do WZ.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)

Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.

Zadanie obejmuje realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 228/1 i 231/1 w Bądkowie. Na działkach nr 228/4 i 231/1 obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego powstanie siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu składająca się z ławek oraz urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe. Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na pylonach, strefę relaksu z czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.07.2018 r. do godz. 09:00.

drukuj (Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.)

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł. Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne

Przebudowa dróg gminnych.

Oprocentowanie kredytu będzie naliczane  według zmiennej stopy

procentowej opartej  o stawkę WIBOR 1 M  z 20-go dnia miesiąca poprzedniego plus stała marża  banku.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia : 25.07.2018 r. do godz.   09:00.

 

drukuj (Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł.)

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-07-11 14:15

Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie.

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie o długości 67,06 m ( całkowita powierzchnia remontu wynosi 547,98 m2 ).

Zakres zamówienia

       - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału rozbiórki

         29,53x1,0m+4,15 x 1,7 m

      - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej

      - skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2

      - mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową 

        AC 8W w ilości 50kG/m2( 547,98x0,5x0,050)

      - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej 

        AC11S

      - regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz wymiana zwieńczenia

      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Bądkowie,  

      ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w pokoju nr 9 w terminie do dnia 06.07.2018 r. do   

      godz.12:00.

drukuj (Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie.)

 • opublikował: Aleksandra Nowak
  data publikacji: 2018-06-29 13:04

Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.

Zadanie obejmuje realizację małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarta Strefa Aktywności na dz. Nr 228/1 i 231/1 w Bądkowie. Na działkach nr 228/4 i 231/1 obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego powstanie siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu składająca się z ławek oraz urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe. Siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na pylonach, strefę relaksu z czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, w pokoju nr 9 w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godz. 09:00.

drukuj (Budowa Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej przy ulicy Włocławskiej w m. Bądkowo.)

Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie o długości 67,06 m ( całkowita powierzchnia remontu wynosi 547,98 m2 ).

2. Zakres zamówienia

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału rozbiórki 29,53xl,0m+4,15 x 1,7 m

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej

- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2( 547,98x0,5x0,050)

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
- regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych oraz wymiana zwieńczenia

2. Lokałizacia:

Miejscowość: Bądkowo Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godz. 9:00.

drukuj (Remont nawierzchni działki nr 281/2 obok targowiska „Mój Rynek” w Bądkowie)

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2018 roku i obejmuje swym zakresem:

a) Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich) z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bądkowo, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku, powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji.

b) Przewidywana ilość odpadów:

• do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 1,8 Mg,

• do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 49,56 Mg.

c) Podane ilości odpadów mogą ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy. W przypadku zmniejszenia planowanej wielkości ilości odpadów Wykonawca nie będzie w stosunku do Zamawiającego żądał wynagrodzenia ani odszkodowania z tytułu nie wykonania całości przedmiotu umowy.

d) Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy.

e) Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bądkowo w 2018 roku)

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-05-29 14:40

Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji.

Zakres zamówienia:

a) Zapewnienie dzieciom przez okres trwania obozu udziału w realizacji profesjonalnego programu socjoterapeutycznego tj.

- I stopień obozu - przełamanie zaprzeczenia oraz edukacja na temat uzależnienia i współuzależnienia,

- II stopień obozu - nabycie umiejętności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych związanych z uzależnieniem osób bliskich oraz kształtowanie umiejętności budowania wewnętrznego i zewnętrznego systemu wsparcia,

- III stopień obozu dla młodzieży, która chce się angażować w prowadzenie grup samopomocowych Ałateen

b) Realizacja programu socjoterapeutycznego przez psychologów, pedagogów oraz socjoterapeutów przedszkolnych w zakresie prowadzenia pracy terapeutycznej z dziećmi pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

c) Codzienny udział dzieci i młodzieży w spotkaniach grupowych Alateen ( grupa samopomocowa prowadzona przez liderów młodzieżowych)

Organizator musi zapewnić zakwaterowanie z dostępem do sanitariatów, stołówki (budynek murowany, ogrodzony).

Zapewnienie dzieciom w trakcie obozu zajęć rekreacyjnych, wycieczek, dostępu do świetlicy ze sprzętem audiowizualnym, boiska, miejsca do gier i zabaw.

Zapewnienie pełnego wyżywienia ( 4 posiłki dziennie)

Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia dzieci oraz zapewnienia opieki medycznej

Obóz powinien trwać 9-10 dni i być zorganizowany w terminie od 02.07 - 20.07.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Organizacja obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacji.)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPKP.09.03.02-LZ.00-04-180/1

Zakres rzeczowy:

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnoz potrzeb w ramach projektu,

- zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania wniosku aplikacyjnego,

- przygotowanie na podstawie otrzymanych informacji wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie przy pomocy generatora wniosków aplikacyjnych, a także złożenie tego wniosku w systemie zgodnie z wytycznymi Instytucji Organizującej Konkurs;

- przygotowanie stanowiska negocjacyjnego i/lub korekty IOK dokonującej oceny wniosku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.05.2018 r. do godz. 12:00.

drukuj (Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2.)

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-05-24 15:24

Zapytania ofertowego nr 16/2018 - Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice o dł. 274 m

drukuj (Zapytania ofertowego nr 16/2018 - Przebudowa drogi gminnej w m. Łówkowice o dł. 274 m)

Dostawa krat koszowych wraz z montażem w przepompowniach ścieków w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch krat koszowych przeciwprądowych służących do odseparowywania i  podnoszenia skratek pochodzących ze ścieków wypływających z rury spustowej w studniach przepompowni ścieków, a następnie przenoszenia ich do pojemnika usytuowanego na poziomie gruntu.

Urządzenie składać się musi m.in. z kosza, prowadnic o profilu ceowym i dźwigu elektrycznego. Krata wyposażona musi być w konstrukcję, która umożliwi wyciągnięcie kosza na powierzchnię i automatyczne opróżnienie zawartości bezpośrednio do pojemnika.

Krata wykonana musi być ze stali nierdzewnej. Prowadnice zamocować są do ścian kotwami rozporowymi nierdzewnymi.

W ramach zamówienia należy również dostarczyć i zamontować nowe pokrywy studni.

Parametry:

 

Studnia nr 1

Studnia nr 2

Przepływ

60m3/d

70m3/d

Średnica wewnętrzna studni

1,8m

1,8m

Średnica zewnętrzna studni

2,1m

2,1m

Średnica rury spustowej

220mm

220mm

Głębokość wylotu ścieków

(od gruntu)

ok. 4,5m

ok. 4,8m

Wysokość studni ponad grunt

0,5m

0,7m

Zrzut skratek

do pojemnika

do pojemnika

Rodzaj pomp w przepompowniach

z nożami tnącymi

z nożami tnącymi

Głębokość studni całkowita

6,5m

6,5m

Kąt pomiędzy dopływem a rurociągiem tłocznym

60°

150°

Odległość od ściany studni nad wylotem do prowadnic pomp

0,95m

0,65m

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia, a w szczególności dokonanie fachowego pomiaru oraz sprawdzenia podanych przez Zamawiającego wymiarów.

drukuj (Dostawa krat koszowych wraz z montażem w przepompowniach ścieków w Bądkowie)

Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż jednej jednoramiennej lampy solarnej w gminie Bądkowo w miejscowości Kryńsk    

Minimalne parametry techniczne lampy solarnej:

 • źródło światła: oprawa LED
 • moc żarówki LED: 50 W
 • strumień świetlny: 5250 lm
 • wysokość źródła światła: 6m / słup 6m
 • czas autonomii: do 4 dni
 • przybliżony czas pracy: 6-12 h
 •  moc panela: 1 x 260W
 • typ akumulatora:poli żelowy
 • pojemność akumulatora: 1 x 150 Ah
 • moc turbiny oś pozioma: 90W
 • tryb załączenia: czujnik zmierzchowy

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.04.2018 r. do godz. 11:00.

drukuj (Dostawa oraz montaż lampy solarnej w gminie Bądkowo)

Dostawa kosiarki samojezdnej z tylnym wyrzutem dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki samojezdnej z tylnym wyrzutem (traktorek ogrodowy) do Urzędu Gminy w Bądkowie.

Zakres zamówienia:
- silnik Briggs & Stratton lub Honda
- moc silnika 15-20 KM
- z koszem tylnym o poj. min. 290 1
- liczba pozycji koszenia 6-10
- szerokość koszenia min. 92 cm
- gwarancja min. 36 miesiące
- instrukcja obsługi w języku polskim
Sprzęt musi posiadać homologację drogową lub dopuszczenia jednostkowe Ministra Infrastruktury umożliwiające rejestrację do poruszania się po drogach publicznych
Oferty powinny uwzględniać wyłącznie zestawy kompletne.
Przedmiotem zamówienia są wyłącznie nowe urządzenia, zgodne z obowiązującymi normami ( wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r.)
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis usterkowy przedmiotu umowy.
W cenie oferty należy uwzględnić koszty dostawy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 13:30.

drukuj (Dostawa kosiarki samojezdnej z tylnym wyrzutem dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

Remont nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku o dł. 184,15 m w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy Słowackiego, na odcinku 184,15 m zlokalizowany w miejscowości Bądkowo
Zakres zamówienia
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej
- skropienie nawierzchni emulsją w ilości kG/m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC SW w ilości 50 kG/m2
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Remont nawierzchni ulicy Słowackiego na odcinku o dł. 184,15 m w m. Bądkowo)

Remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy na odcinku 327,42m zlokalizowany w miejscowości Bądkowo
Zakres zamówienia
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej
- skropienie nawierzchni emulsją w ilości 0,5 kG/m2
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC SW w ilości 50 kG/m2
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Remont nawierzchni ulicy Piekarskiej w m. Bądkowo)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Bądkowie

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku mieszkalnego w Bądkowie)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych:
- nr 170710C w m. Słupy Duże o dł. 0,500 km
- nr 160704C , 160705C w m. Bądkowo - Kujawka - Wysocin o dł. 1,195 km
- nr 160713C w m. Zieleniec o dł. 0,580 km
- nr 160718C w m. Kwiatkowo o dł. 0,920 km
- nr 160719C w m. Toporzyszczewo o dł. 998 m
- nr 160725C w m. Tomaszewo o dł. 998 m
- nr 160731C w m. Sinki o dł. 0,900 km
- nr 160734C w m. Kaniewo o dł. 0,900 km
- nr 16742C w m. Wójtówka o dł. 0,500 km
2. Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg gminnych)

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie (kompatybilnego do oprogramowania: Środki Trwałe INFO-SYSTEM).

Zakres zamówienia:
- drukarka kodów paskowych z taśmą + min. 100 szt. etykiet,
- kolektor danych,
- integracja, konfiguracja instalacja oprogramowania Środki Trwałe-Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo (program na wyposażeniu UG w Bądkowie)
- przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy
- zapewnienie opieki powdrożeniowej.

UWAGA:
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia: kolektor danych oraz drukarka etykiet muszą być dostosowane do oprogramowania Środki Trwale INFO-SYSTEM (Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo - program na wyposażeniu UG w Bądkowie).

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-02-26 15:23

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie

Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie (kompatybilnego do oprogramowania: Środki Trwałe INFO-SYSTEM).

Zakres zamówienia:
- drukarka kodów paskowych z taśmą + min. 100 szt. etykiet,
- kolektor danych,
- integracja, konfiguracja instalacja oprogramowania Środki Trwałe-Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo (program na wyposażeniu UG w Bądkowie)
- przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy
- zapewnienie opieki powdrożeniowej.
UWAGA:
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia: kolektor danych oraz drukarka etykiet muszą być dostosowane do oprogramowania Środki Trwale INFO-SYSTEM (Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j.
ul. Piłsudskiego 31/240 05-120 Legionowo - program na wyposażeniu UG w Bądkowie).

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 15:00.

drukuj (Dostawa kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji dla Urzędu Gminy w Bądkowie)

Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk

Przedmiotem zamówienia jest remont części drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże -Kryńsk, na odcinku 300 mb zlokalizowany w obrębie miejscowości Kujawka.
Remont obejmuje położenie 4 cm warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni.
- długość odcinka: 300 mb,
- szerokość odcinka objętego pracami remontowymi: ok. 3,60 m.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 8:30.

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk)

Remont drogi gminnej nr 160717C Biele - Biele na odcinku 500 mb

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o frakcji 5-8 mm i 2-5 mm, na drodze gminnej w miejscowości Biele, na odcinku 500 mb (szerokość drogi: 4 m).
Lokalizacja:
Biele Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 8:30.

drukuj (Remont drogi gminnej nr 160717C Biele - Biele na odcinku 500 mb)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie.

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.
Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Infonnacji Publicznej Gminy Bądkowo w zakładce: zamówienia publiczne - postępowania zakończone - Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie - BiFZ.271.16.2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Remont i modernizacja budynku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bądkowie.)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie

Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad całością inwestycji - w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnego członkostwa we właściwej izbie inżynierów budownictwa.
Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bądkowo w zakładce: zamówienia publiczne > postępowania zakończone ^ Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie - BiFZ.271.14.2017.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.02.2018 r. do godz. 10:00.

 

drukuj (Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bądkowie)

Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo

    Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa betonowego, w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy kruszywa betonowego o frakcji 30-60 mm.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 25.01.2018 r. do godz. 13:00

drukuj (Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowego do sołectwa Jaranowo w Gminie Bądkowo)

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2018-01-17 13:44

Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo

    Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni terenu w miejscowości Łowiczek.

Lokalizacja:
Działki nr: 103/1,65/16 Obręb: Łowiczek Gmina Bądkowo powiat: aleksandrowski województwo kujawsko - pomorskie

Zakres zamówienia:
- roboty przygotowawcze, w tym m. inn. wywóz gruzu,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem,
- roboty uzupełniające,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Parametry techniczne:
1) Projekt zakłada następujące parametry:
- szerokość utwardzenia 4,94 - 5,35 m
- długość utwardzenia: 129,20 m
- powierzchnia: 559,16 m2
- spadek poprzeczny 2%
2) Projektowana konstrukcja:
- nawierzchnia kostka betonowa gr 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa grubości 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 grubości 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku średniej grubości 10 cm
- istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona o ls > 0,98.

Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlano - wykonawczy (załącznik nr 3),
- przedmiar robót (załącznik nr 4).

Oferty należy składać  w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10:00

drukuj (Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek Gmina Bądkowo)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-13 15:02

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54

e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 699934
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-16 09:34

Stopka strony