Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl
 • edzienniki
 • sisms

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

tel. 54 27 24 100 wew. 47

Skład:

Jarosław Wochna
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
j.wochna[@]ugbadkowo.pl

Agata Centkowska
Podinspektor ds. informatyki i płac

a.centkowska[@]ugbadkowo.pl


Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kujawce

tel. 606 47 40 49

Cezary Salamoński
Konserwator sieci kanalizacyjnej

Rafał Woźniak
Konserwator sieci  kanalizacyjnej


Stacja Uzdatniania Wody w Sinkach

tel. 696 71 90 98

Tomasz Piotrowski
Konserwator sieci wodociągowej

Tomasz Borkowski
Robotnik gospodarczy

Zakres czynności:

1. w zakresie ochrony środowiska:

 1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
 3. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 4. dokonywanie bieżących i okresowych analiz, ocen wykonywania planów w zakresie ochrony środowiska,
 5. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach ochrony środowiska,
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i czystości w gminie,
 7. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 8. przygotowywanie informacji i analiz oraz projektu uchwał niezbędnych do realizacji zadań przez Radę Gminy i jej organy,
 9. współdziałanie przy sporządzaniu planów społeczno - gospodarczych i zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska naturalnego,
 10. udostępnianie informacji o środowisku jego ochronie,
 11. prowadzenie ewidencji pomników przyrody,

 

2. w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej

 1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Kujawce, przepompowniami ścieków i siecią kanalizacyjną,
 2. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem ujęcia wody i stacji uzdatniania w miejscowości Sinki oraz siecią wodociągową,
 3. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania wodą i odprowadzania ścieków,
 4. monitorowanie podmiotów zalegających z opłatami za wodę i ścieki,
 5. ustalanie warunków technicznych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.
 6. przygotowywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji,
 7. prowadzenie postępowania w sprawach własnych gminy z zakresu prawa wodnego.
 8. przeprowadzanie kontroli w mieszkańców gminy w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi poza obszarem skanalizowanym,
 9. prowadzenie spraw związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
 10. opracowywanie harmonogramu pracy pracowników oczyszczalni ścieków i nadzór nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu.
 11. założenie i prowadzenie ewidencji :
   • zbiorników bezodpływowych,
   • przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

3. w zakresie gospodarki odpadami

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach,
 2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. nadzór i koordynacja spraw związanych z porządkiem i czystością na terenie Gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami,
 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Bądkowo,
 7. przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 8. prowadzenie rejestru wytworzonych odpadów w BDO,
 9. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych.

 

4. w pozostałym zakresie

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,
 4. prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 5. prowadzenie bazy azbestowej w systemie elektronicznym oraz prowadzenie spraw związanych z azbestem.
 6. współdziałanie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych oraz ich zagospodarowaniu.
 7. przestrzeganie terminów sporządzania i wysyłania sprawozdań statystycznych zgodnie z instrukcją GUS.

 

5. w zakresie obsługi informatycznej urzędu

 1. prowadzenie urzędowego publikatora teleinformatycznego (Biuletyn Informacji Publicznej).
 2. prowadzenie strony internetowej urzędu.
 3. pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu ŹRÓDŁO:
  • współpraca z MSW oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki w okresie wdrażania systemu oraz podczas jego eksploatacji.
  • pomoc użytkownikom w zakresie recertyfikacji kart dostępowych,
  • przygotowanie i konfiguracja stacji roboczych, a także czytników kart i innych urządzeń peryferyjnych,
  • zgłaszanie z pomocą narzędzia ITSM  problemów technicznych, które pojawiają się w aplikacji szkoleniowej oraz testowej ŹRÓDŁA, a po wdrożeniu na środowisku produkcyjnym,
  • współpraca z Help Deskiem pl.ID jako pojedynczy punkt kontaktowy w gminie,
  • wypełnianie elektroniczne ankiety inwentaryzacyjnej sprzętu i doposażenia,
  • nadawanie uprawnień w aplikacji ŹRÓDŁO użytkownikom końcowym (funkcjonalność w przygotowaniu).
 4. pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej:
  • zarządzanie bazą użytkowników,
  • wdrażanie i zarządzanie procedurami zabezpieczającymi sieci np. poprzez hasła,
  • dbanie o odpowiednie zapory antywirusowe,
  • współpraca z administratorem systemu komputerowego,
  • techniczna opieka nad sprzętem.
 5. zarządzanie aplikacją do wysyłania mieszkańcom powiadomień SMS,
 6. obsługa Sesji Rady Gminy Bądkowo w zakresie:
  • oprogramowania umożliwiającego imienne głosowanie Radnych nad przyjmowanymi uchwałami,
  • prowadzenia transmisji na żywo sesji Rady Gminy Bądkowo,
  • archiwizację nagrań z sesji,
 7. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych,
 8. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów pracownikom obsługującym systemy informatyczne,
 9. archiwizacja danych,
 10. nadzorowanie wdrażania programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
 11. administrowanie siecią teleinformatyczną oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN
 12. administracja systemem antywirusowym jednostki,
 13. nadzór nad systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu,
 14. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu,
 15. usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu,
 16. nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu,
 17. zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci.
 18. udział przy tworzeniu analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej,
 19. planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych,
 20. koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu Gminy Bądkowo,
 21. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,
 22. współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne w zakresie środowiska teleinformatycznego,
 23. zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW,
 24. prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych.
 25. wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,
 26. zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania,
 27. analiza problemów związanych z legalnością stosowanego w Urzędzie Gminy oprogramowania komputerowego,
 28. instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych,
 29. współpraca z pracownikami i kierownictwem urzędu w zakresie nadawania uprawnień dla użytkowników oraz opracowywania projektów i wdrażania regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych, sprzętu i ochrony sieci teleinformatycznych
 30. identyfikowanie zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych,
 31. zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,
 32. kontrolowanie i zabezpieczenie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych,
 33. kontakty z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu
 34. wsparcie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3310
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 11:57:48
baner toplayer
RODO