Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skład:

Jarosław Wochna
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. 54 27 24 100 wew. 47


Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kujawce

tel. 606 47 40 49

Cezary Salamoński
Konserwator sieci kanalizacyjnej

Rafał Woźniak
Konserwator sieci  kanalizacyjnej


Stacja Uzdatniania Wody w Sinkach

tel. 696 71 90 98

Tomasz Piotrowski
Konserwator sieci wodociągowej

Tomasz Borkowski
Robotnik gospodarczy

Zakres czynności:

 1. w zakresie ochrony środowiska:
  1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
  3. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
  4. dokonywanie bieżących i okresowych analiz, ocen wykonywania planów w zakresie ochrony środowiska,
  5. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach ochrony środowiska,
  6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i czystości w gminie,
  7. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  8. przygotowywanie informacji i analiz oraz projektu uchwał niezbędnych do realizacji zadań przez Radę Gminy i jej organy,
  9. współdziałanie przy sporządzaniu planów społeczno - gospodarczych i zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska naturalnego,
  10. udostępnianie informacji o środowisku jego ochronie,
  11. prowadzenie ewidencji pomników przyrody,

 

 1. w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej
 1. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Kujawce, przepompowniami ścieków i siecią kanalizacyjną,
 2. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem ujęcia wody i stacji uzdatniania w miejscowości Sinki oraz siecią wodociągową,
 3. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania wodą i odprowadzania ścieków,
 4. monitorowanie podmiotów zalegających z opłatami za wodę i ścieki,
 5. ustalanie warunków technicznych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.
 6. przygotowywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji,
 7. prowadzenie postępowania w sprawach własnych gminy z zakresu prawa wodnego.
 8. przeprowadzanie kontroli w mieszkańców gminy w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi poza obszarem skanalizowanym,
 9. prowadzenie spraw związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
 10. opracowywanie harmonogramu pracy pracowników oczyszczalni ścieków i nadzór nad przestrzeganiem ustalonego harmonogramu.
 11. założenie i prowadzenie ewidencji :
   • zbiorników bezodpływowych,
   • przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 1. w zakresie gospodarki odpadami
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach,
 2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. nadzór i koordynacja spraw związanych z porządkiem i czystością na terenie Gminy,
 4. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami,
 5. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Bądkowo,
 7. przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 8. prowadzenie rejestru wytworzonych odpadów w BDO,
 9. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych.

 

 1. w pozostałym zakresie
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną,
 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt,
 4. prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 5. prowadzenie bazy azbestowej w systemie elektronicznym oraz prowadzenie spraw związanych z azbestem.
 6. współdziałanie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych oraz ich zagospodarowaniu.
 7. przestrzeganie terminów sporządzania i wysyłania sprawozdań statystycznych zgodnie z instrukcją GUS.

 

 1. w zakresie obsługi informatycznej urzędu
 1. prowadzenie urzędowego publikatora teleinformatycznego (Biuletyn Informacji Publicznej).
 2. prowadzenie strony internetowej urzędu.
 3. pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu ŹRÓDŁO:
  • współpraca z MSW oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki w okresie wdrażania systemu oraz podczas jego eksploatacji.
  • pomoc użytkownikom w zakresie recertyfikacji kart dostępowych,
  • przygotowanie i konfiguracja stacji roboczych, a także czytników kart i innych urządzeń peryferyjnych,
  • zgłaszanie z pomocą narzędzia ITSM  problemów technicznych, które pojawiają się w aplikacji szkoleniowej oraz testowej ŹRÓDŁA, a po wdrożeniu na środowisku produkcyjnym,
  • współpraca z Help Deskiem pl.ID jako pojedynczy punkt kontaktowy w gminie,
  • wypełnianie elektroniczne ankiety inwentaryzacyjnej sprzętu i doposażenia,
  • nadawanie uprawnień w aplikacji ŹRÓDŁO użytkownikom końcowym (funkcjonalność w przygotowaniu).
 4. pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznej:
  • zarządzanie bazą użytkowników,
  • wdrażanie i zarządzanie procedurami zabezpieczającymi sieci np. poprzez hasła,
  • dbanie o odpowiednie zapory antywirusowe,
  • współpraca z administratorem systemu komputerowego,
  • techniczna opieka nad sprzętem.
 5. zarządzanie aplikacją do wysyłania mieszkańcom powiadomień SMS,
 6. obsługa Sesji Rady Gminy Bądkowo w zakresie:
  • oprogramowania umożliwiającego imienne głosowanie Radnych nad przyjmowanymi uchwałami,
  • prowadzenia transmisji na żywo sesji Rady Gminy Bądkowo,
  • archiwizację nagrań z sesji,
 7. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych,
 8. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów pracownikom obsługującym systemy informatyczne,
 9. archiwizacja danych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1686
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-02 10:40

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1333583
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-15 12:51

Stopka strony