Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

WÓJT GMINY BĄDKOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Sekretarz Gminy Bądkowo

WÓJT GMINY BĄDKOWO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Referent ds. księgowości budżetowej, środków trwałych i VAT

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:

WÓJT GMINY BĄDKOWO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA ZASTĘPSTWO W CZASIE USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI KIEROWNIKA KLUBU DZIECIĘCEGO „CHATKA PUCHATKA“ W BĄDKOWIE

Organ prowadzący Klub Dziecięcy: Gmina Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo.

Nazwa i adres Klubu Dziecięcego, którego dotyczy konkurs: Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka”, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo.

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub
  przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym osoba nie posiadając obywatelstwa polskiego winna posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności:  wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 4. ewentualnie odbyla nie wczesniej niz 2 lata przed podjeciem zatrudnienia, jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada, co najmniej wyksztalcenie wyzsze na dowolnym kierunku. ktérego program obejmuje zagadnienia zwiazane z opieka nad malym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyla 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupelnienia wiedzy 1 umiejetności, 
 5. posiada co najmniej trzyletnie doswiadczenie w pracy z dzie¢mi, 
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 9. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 10. brak pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie i w przeszłości,
 11. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 12. nie posiada przeciwskazan zdrowotnyvch do zajmowanego stanowiska kierowniczego.

Więcej informacji w załącznikach.

Wójt Gminy Bądkowo

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie

Organ prowadzący szkołę: Gmina Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo

Wójt Gminy Bądkowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r. poz. 1449 ze. zm.).

Więcej informacji w załącznikach.

Metryka

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2023-06-02 10:03
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-02 10:04

Wójt Gminy Bądkowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej — zgodnie z art. 122 ust. l i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.),
 6. Znajomość procedur stosowanych w administracji samorządowej,
 7. Znajomość przepisów prawa obowiązujących w zakresie zadań gminnego ośrodka pomocy społecznej, w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 8. Minimum 3 lata pracy w pomocy społecznej,
 9. Wysoka kultura osobista,
 10. Bezkonfliktowość,
 11. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Więcej informacji w załącznikach.

drukuj ()

Kierownik Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” w Bądkowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

opiekuna dziecięcego w Klubie Dziecięcym

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym osoba nie posiadając obywatelstwa polskiego winna posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiadanie kwalifikacji: opiekunki dziecięcej, pielęgniarki, położnej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego...

Więcej informacji w załącznikach.

WÓJT GMINY BĄDKOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej , spraw komunalnych i budownictwa 

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego (min. licencjat) o kierunku jednym z: administracja, ekonomia, budownictwo, gospodarka przestrzenna.
 5. Znajomość procedur stosowanych w administracji samorządowej,
 6. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
 7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, bardzo dobra znajomość podstawowych programów (Pakiet Office).

Więcej informacji w załącznikach.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43248
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-14 15:41:07
baner toplayer
RODO