Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • OFERTY PRACY

Treść strony

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy:

 

Stanowisko ds. informatyki i płac

 

WÓJT GMINY BĄDKOWO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

ds. informatyki i płac

 (nazwa stanowiska)

 

Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku – wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku informatyk,
 5. Znajomość procedur stosowanych w administracji samorządowej,
 6. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów KP, KPA,
 8. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość podstawowych programów (Pakiet Office, Word, Excel)

(więcej informacji w załącznikach)

Opiekun dziecięcy w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
„Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych (karmienie, mycie, przewijanie, itp.),
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego,
 • poszanowanie różnorodności podopiecznych,
 • tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 • budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki
  w placówce,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
  w placówce,
 • współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu i regulaminu wewnętrznego Klubu Dziecięcego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w placówce,
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno – opiekuńczych,
 • pobudzanie dzieci do aktywności i wszechstronnego rozwoju.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

(więcej informacji w załącznikach)

Księgowy w Klubie Dziecięcym

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
„Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,

5) sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,

6) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,

7) tworzenie planu kont, instrukcji obiegów dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych, regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki,

8) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów ...

(więcej informacji w załącznikach)

Księgowy w Klubie Dziecięcym

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
„Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,

5) sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,

6) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,

7) tworzenie planu kont, instrukcji obiegów dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych, regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki,

8) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

9) rozliczanie inwentaryzacji,

10) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

11) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową – księgową jednostki,

12) sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) naliczanie i terminowe przekazywanie zaliczek podatkowych oraz składek ZUS,

14) obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

15) przestrzeganie dyscypliny finansowej placówki przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym,

16) analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzonych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

17) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, która na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Klubu Dziecięcego należą do kompetencji księgowego.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

(więcej informacji w załącznikach)

Opiekun dziecięcy w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
„Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego
i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych (karmienie, mycie, przewijanie, itp.),
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego,
 • poszanowanie różnorodności podopiecznych,
 • tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 • budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki
  w placówce,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
  w placówce,
 • współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu i regulaminu wewnętrznego Klubu Dziecięcego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w placówce,
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno – opiekuńczych,
 • pobudzanie dzieci do aktywności i wszechstronnego rozwoju.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

(więcej informacji w załącznikach)

Kierownik Klubu Dziecięcego w Bądkowie

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.

 „Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego
 i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnych
  z przepisami prawa,
 2. prowadzenie procesu rekrutacji do Klubu Dziecięcego i dokumentacji z tym związanej,
 3. opracowanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo – gospodarczej
  w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków na realizację zadań statutowych Klubu Dziecięcego,
 4. wykonywanie czynności związany z pobieraniem odpłatności za pobyt i wyżywienie dla dzieci w Klubie Dziecięcym,
 5. opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
 6.  dysponowanie w ramach udzielanych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie...

(więcej informacji w załącznikach)

Główny księgowy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego.

Określenie stanowiska urzędniczego i wymiar czasu pracy: Główny księgowy, pełen etat na czas zastępstwa

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2020-04-06 10:50
 • zmodyfikował: Agata Centkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-06 10:52

PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie poszukuje do pracy na umowę o pracę na cały etat od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. osoby na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY.
Wymagania w ogłoszeniu.

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-11-28 09:43

ASYSTENT RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie poszukuje do pracy na umowę zlecenie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. osoby na stanowisko ASYSTENT RODZINY.

Wymagania w ogłoszeniu.

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2019-11-28 09:38

Asystent Koordynatora projektu unijnego

     Świadczenie usługi zarządzania, monitorowania prawidłowości realizacji oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Klubu Seniora w Gminie Bądkowo realizowanego w ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Opis stanowiska:

     1. Bieżąca współpraca z koordynatorem projektu,

   2. Koordynowanie działań projektowych na miejscu i zapewnienie płynności ich realizacji zgodne z założeniami projektu oraz z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,

     3. Współpraca z jednostkami biorącymi udział w projekcie,

     4. Rekrutowanie uczestników do projektu … (więcej informacji w załącznikach)

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-25 11:43

Opiekun w Klubie Seniora     

     W ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Opis stanowiska:

     1. prowadzenie klubu,

     2. udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

     3. współpraca z koordynatorem i asystentem projektu;

     4. uczestniczenie w wycieczkach organizowanych w ramach projektu,

     5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach … (więcej informacji w załącznikach)

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-25 11:33

Asystent Koordynatora projektu unijnego

Świadczenie usługi zarządzania, monitorowania prawidłowości realizacji oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Klubu Seniora w Gminie Bądkowo realizowanego w ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

I. Opis stanowiska:

 1. Bieżąca współpraca z koordynatorem projektu,
 2. Koordynowanie działań projektowych na miejscu i zapewnienie płynności ich realizacji zgodne z założeniami projektu oraz z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,
 3. Współpraca z jednostkami biorącymi udział w projekcie,
 4. Rekrutowanie uczestników do projektu ,
 5. Terminowe i prawidłowe przesyłanie skanów dokumentów uczestników koordynatorowi.
 6. Bieżący nadzór nad dokumentacją merytoryczną,
 7. Informacja i promocja projektu na miejscu,
 8. Ustalenie harmonogramu zajęć we współpracy z opiekunem klubu seniora,
 9. Przesyłanie informacji o postępie rzeczowym do koordynatora projektu ( rozliczenie zajęć, opis zrealizowanych działań, zgłaszanie zaistniałych problemów),
 10. Przekazywanie dokumentacji do archiwizacji,
 11. Administrowanie danymi osobowymi uczestników projektu z poszanowaniem procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu,
 12. Przestrzeganie zasad równości szans na każdym etapie realizacji projektu.
 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-07 12:31

Opiekun w Klubie Seniora

 

W ramach projektu pt. „Aktywni Bądkowianie!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Opis stanowiska:

 1. prowadzenie klubu,

 2. udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

 3. współpraca z koordynatorem i asystentem projektu;

 4. uczestniczenie w wycieczkach organizowanych w ramach projektu,

 5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,

 6. utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach klubu,

 7. aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie,

 8. sporządzanie dokumentacji fotograficznej z działalności klubu,

 9. udzielenie dyskretnej pomocy , opieki i pomocy osobom niesamodzielnym.

 

 • opublikował: Agata Centkowska
  data publikacji: 2019-11-07 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31920
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-08 13:36

Gmina Bądkowo

NIP 891-16-22-058
REGON 910866420
KBS O/Bądkowo
38 9537 0000 0020 0107 2000 0013

 

Dane kontaktowe

tel. +48 54 272 40 45
      +48 54 272 40 54
      +48 54 272 41 00
fax +48 54 272 40 54
e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 15.30
wtorek 7.30 15.30
środa 7.30 15.30
czwartek 7.30 15.30
piątek 7.30 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1342562
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-21 11:46

Stopka strony