Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Przebudowa drogi gminnej Nr 160715C Zieleniec – Jaranowo w miejscowości Jaranowo Duże od km 0+002,50 do km 0+828,50

 • -
 • -
 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi na odcinku o długości 0,826 km.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni ulepszonej tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym oraz uzupełnienie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku pozostałej części poboczy gruntowych,
- oznakowanie pionowe odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką i gminną,

Prace wykonała Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 189 321,78 zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-08-19 11:06
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:15

Przebudowa drogi gminnej nr 160711C Jaranowo – Jaranowo od km 0+003,50 do km 0+408,00

 • -
 • -
 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej na odcinku o długości 0,405 km, stanowiącej bezpośredni dojazd mieszkańców części wsi Jaranowo do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej nr 2619C Koneck – Jaranowo.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- wykonanie przepustu zjazdowego o średnicy 30cm na rowie przydrożnym drogi powiatowej w km 0+007,00,
- mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40cm na całej szerokości jezdni
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75 kG/m2 (3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym oraz uzupełnienie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku pozostałej części poboczy gruntowych,
- oznakowanie pionowe odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową w km 0+000,00

Prace wykonała Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 111 798,65 zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-08-19 12:57
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:15

Przebudowa drogi gminnej nr 160706C Jaranówek – Wysocin od km 1+273,00 do km 2+469,00

 • -
 • -
 • -

    Inwestycja polegała na wykonaniu warstwy wyrównawczej średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej na  podbudowie z kruszywa łamanego z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi o frakcji 8-12 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną z zawałowaniem wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160706C Jaranówek – Wysocin, długości 1,196 km.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- karczowanie krzaków,
- mechaniczne wykonanie robót ziemnych w gruncie III-ej kategorii z uformowaniem poboczy oraz ich zagęszczeniem i wyrównaniem,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu pod jezdnią i pod utwardzonymi poboczami,
- wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego kl. II grubości 20 cm po zagęszczeniu: 15 cm warstwa dolna i 5 cm warstwa górna,
- wykonanie utwardzonych poboczy dwuwarstwowo: warstwa dolna 15 cm i warstwa górna średnio 8 cm wykonywanych w tej samej technologii co podbudowa,
- wykonanie warstwy wyrównawczej średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II-go standardu wg PN-EN 13108-1:2006,
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi o frakcji 8-12 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną z zawałowaniem i usunięciem nadmiaru kruszywa,
- wykonanie przepustu z rur PCV fi 40 cm z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu,
- umocnienie kruszywem wapiennym z wyrównaniem mieszanką mineralno-asfaltową indywidualnych zjazdów gospodarczych.

Prace wykonała Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 368 098,84 zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-08-19 13:19
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:16

Przebudowa drogi gminnej Nr 160736C Wójtówka – Łówkowice, od km 0+376,00 do km 1+247,00

 • -
 • -
 • -
 • -

  Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160736C Wójtówka – Łówkowice, na odcinku o długości 0,871 km.

Zadanie obejmowało następujące roboty:
- wykonanie przepustu zjazdowego pod drogą, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2612C, w km 1+244,
- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żużlem lub tłuczniem wapiennym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym oraz uzupełnienie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku pozostałej części poboczy gruntowych,
- oznakowanie pionowe odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniami z drogą powiatową.

Prace wykonała Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 228 324,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Bądkowo otrzymała dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 98 302,00 zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-08-19 11:25
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 11:17

Przebudowa ulicy Sportowej w Bądkowie od km 0+000,00 do 0+086,00

 • -
 • -

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • rozebranie części istniejącego ogrodzenia oraz istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
 • mechaniczne wykonanie wykopów na odkład pod studnię ściekową wraz z przykanalikiem oraz koryta gruntowego na całej powierzchni projektowanej ulicy, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopach po zamontowaniu studni wraz z przykanlikiem,
 • wykonanie studni ściekowych oraz przykanalików,
 • wykonanie ławy betonowej pod obrzeża, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy krawędzi jezdni oraz przy ścieku betonowym,
 • mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy odcinającej z piasku oraz wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15, grubości 20cm,
 • wykonanie nawierzchni jezdni oraz nawierzchni w ścieku z kostki betonowej (szarej, kolorowej), grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
 • odtworzenie ogrodzenia oraz wyregulowanie wysokościowo włazów i pokryw istniejących w pasie przebudowanej ulicy urządzeń podziemnych (telekomunikacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wodociąg).

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe - Paweł Piekarski z Lubania. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 48.000,14zł. Gmina Bądkowo we własnym zakresie zakupiła kosztkę betonową oraz obrzeża za kwotę 22.518,80zł. Łączna wartość zadania wyniosła 70.518,94zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-08-30 14:15
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-30 14:35

Budowa odcinka sieci wodociągowej o dł. 705m

 • -
 • -
 • -
 • -

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
1. Roboty ziemne:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie mechanicznie nawierzchni drogi z tłucznia,
- wykopy oraz przekopy.
2. Roboty montażowe:
- Rurociąg z rur PCV dn. 160 mm (kielichowych łączonych na uszczelkę gumową), o dł.
705 m - równej projektowanej sieci wodociągowej,
- Przewiert sterowany z rur PE dn. 315 mm 18 m,
- Rury ochronne PE dn. 315 mm 54 ID,
- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn. 160 mm,
- Montaż hydrantów p.poż. dn. 80 mm nadziemnych z zasuwami,
- Montaż zasuw na sieci wodociągowej dn. 150 mm.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe - Paweł Piekarski z Lubania. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 83.300,00zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-09-06 13:59
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-06 13:59

Przebudowa drogi gminnej nr 160736C Wójtówka – Łówkowice od km 1+253,00 do km 3+113,00

 • -
 • -
 • -
 • -

    Przedmiotem zadania było wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementówkorony drogi gminnej nr 160736C Wójtówka – Łówkowice, na odcinku od km 1+253,00 do km1+261,00 oraz od km 1+261,00 do km 3+113,00.
Projektowany odcinek przebiega przez tereny wiejskie z pojedynczą zabudową zagrodową, stanowion połączenie części wsi Łówkowice i Kalinowiec z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej.

W ramach zadania wykonano następujące prace:
- mechanicznie wyprofilowano istniejącą nawierzchnię gruntową ulepszoną żużlem lub tłuczniem wapiennym,
- wykonano dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm (na żużlu),
- wykonano dolną warstwę podbudowy o grubości 10 cm na istniejącej warstwie tłucznia z kruszywałamanego,
- wykonano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 przygotowanej nawierzchnipodbudowy,
- wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości średnio 75kG/m2(3cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym oraz uzupełnienie i wyprofilowaniepozostałej części poboczy gruntowych z nadaniem normatywnego spadku 6%,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego na odcinku 1+261,00 do km 3+113,00; oraz na odcinku 1+253,00 km do km 1+261,00 km:
- wykonanie przepustu zjazdowego pod drogą, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2612C, w km 1+260,00,
- oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową.

Prace wykonuje firma INODROG z Inowrocławia wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosi brutto 423 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Bądkowo podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację ze środków PROW 2014-2020, w wysokości 63,63%.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-10-28 12:16
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-22 14:22

Przebudowa drogi gminnej nr 160725 C Łowiczek – Tomaszewo od km 0+011,00 do km 1+008,60

 • -
 • -
 • -
 • -

Przedmiotem zadania było wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z  mieszanki mineralno-bitumicznej na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia wapiennego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160725 C Łowiczek – Tomaszewo, na odcinku o długości 0,998 km od km 0+011,00 do km 1+008,60.

Projekt zakładał wykonanie następujących robót:
- roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym,
- mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej lub ulepszonej żużlem na całej długości przebudowywanego odcinka drogi,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 10 cm (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie na istniejącej warstwie tłucznia, na odcinku od km 0+011,00 do km 0+550,00,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm (po zagęszczeniu) z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie na odcinku km 0+550,00 do km 1+008,60
- wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8 cm z kruszywa łamanego , na całej szerokości jezdni oraz na całej długości przebudowywanego odcinka drogi,
- mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² podbudowy tłuczniowej na całej szerokości jezdni oraz na całej długości przebudowywanego odcinka drogi,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralo – asfaltową II standardu w ilości 75 kG/m² (3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego grubości 12 cm na odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym,
- wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym oraz uzupełnienie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% pozostałej części poboczy gruntowych,
- oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych i przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym oraz montaż barier ochronnych na wysokości przepustu,
- oznakowanie pionowe przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową oraz oznakowanie zmiany rodzaju nawierzchni jezdni na początku projektowanego odcinka.

Prace wykonała Firma KOBYLARNIA S.A. z Brzozy wyłoniona w drodze przetargu. Wartość robót wg. umowy wyniosła brutto 263.103,85 zł.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-10-28 12:22
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-30 09:13:52
baner toplayer
RODO