Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Nowe przepisy w sprawie wycinki drzew

https://obywatel.gov.pl/nieruchomosci-i-srodowisko/zglos-wycinke-drzew-i-krzewow-lub-uzyskaj-na-nia-zezwolenie

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Do tego dnia obowiązywały jeszcze liberalne prawo usuwania drzew na terenie prywatnym (nie dotyczyło terenów w parkach krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu), pozwalające osobie fizycznej usunąć drzewa bez jakiegokolwiek zgłoszenia.

Od 17 czerwca, aby wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i będą usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy je zgłosić do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski (art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 2134).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r. poz. 1074) pracownicy Urzędu Gminy będą mieli 21 dni na dokonanie oględzin oraz 14 dni od dnia oględzin na wniesienie sprzeciwu na usunięcie drzew w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (14 dni po oględzinach).

Zgłoszenie, o którym mowa powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wójt może na wniosek zgłaszającego wycinkę drzew wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i wtedy można przystąpić do wycinki przed upływem terminu 14 dni od oględzin.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Usunięcie drzew:

 • bez zgłoszenia;
 • po zgłoszeniu, ale przed oględzinami;
 • oraz przed terminem 14 dni na wydanie decyzji sprzeciwu;

powoduje naliczenie kary za usunięte drzewa – obecnie kara wynosi 500 zł za cm obwodu drzewa.

Drzewo można usunąć bez zgłoszenia i zezwolenia jeśli obwód jego pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ponadto przypominamy, że pozostałe podmioty poza osobami fizycznymi w dalszym ciągu mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

PROCEDURA

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzew, których sporządzi protokół.

W ciągu 14 dni licząc od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.

W przypadku nałożenia na wnioskodawcę obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin na wniesienie sprzeciwu zostaje wstrzymany.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wniesie sprzeciwu wnioskodawca może usunąć drzewa. Ustawodawca określił jednak, iż za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej w związku z powyższym do terminu 14 dni należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel terenu wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone podczas oględzin nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.

Więcej informacji - tel. 54 27 24 100 wew. 47

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2017-11-10 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-04 14:59:42
baner toplayer
RODO