Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego do budynku Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie

Zamówienie obejmuje dostawę:

 • Oleju opałowego lekkiego spełniającego normę PN-C-96024:2011 do budynku Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie w łącznej ilości szacunkowej: 17 000 litrów.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 15:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-09-26 15:11

Zapytanie ofertowe na dostawę opału do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie.

Zakres zadania obejmuje dostawę:
•    ekogroszku o kaloryczności 27-29 MJ/kg do budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. w łącznej ilości szacunkowej: 70 ton,
•    węgla kamiennego (kostka gruba) o kaloryczności nie mniejszej niż 28 MJ/kg do budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego   w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie w łącznej ilości szacunkowej:15 ton..
 

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę kompletnego zestawu do przeprowadzania inwentaryzacji, w tym: kolektor danych, drukarka etykiet oraz oprogramowanie wraz z jego wdrożeniem w Urzędzie Gminy w Bądkowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. OPROGRAMOWANIE
Informacje szczegółowe dotyczące oprogramowania do zarządzania środkami trwałymi oraz wyposażeniem:
- możliwość pracy zarówno w trybie jednostanowiskowym, jak i sieciowym – poprzez dysk sieciowy,
- możliwość instalacji na systemach operacyjnych: MS Windows,
- brak ograniczeń ilości pozycji środków trwałych, wyposażenia,
- mechanizm kopii zapasowych umożliwiający tworzenie kopii bezpieczeństwa na potrzeby archiwizacji danych,
- możliwość przesyłu danych z arkusza Microsoft Excel,
- zaawansowane możliwości wyszukiwania i filtrowania danych,
- możliwość generowania raportów, zestawień, dokumentów inwentaryzacyjnych,
- możliwość tworzenia oraz wydruku etykiet inwentarzowych.

System powinien umożliwiać:
- przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia przy użyciu przenośnego kolektora danych,
- przypisywanie środków trwałych oraz wyposażenia do danego pomieszczenia,
- rejestrowanie zaistniałych przemieszczeń (zmiana miejsca użytkowania), likwidacji środków trwałych oraz wyposażenia,
- dodawanie pozycji środków trwałych oraz wyposażenia podczas inwentaryzacji,
- klasyfikację środków trwałych oraz wyposażenia, w tym: przyporządkowanie do dowolnych grup, miejsc,
- oznaczanie lokalizacji kodami kreskowymi.
Opłata za licencję na oprogramowanie powinna być niezależna od liczby składników majątku oraz liczby użytkowników.

2. KOLEKTOR DANYCH
Kolektor danych (kompatybilny do oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania oraz drukarki kodów).
System oferowany przez Dostawcę w oparciu o technologię skanowania kodów kreskowych powinien umożliwiać przy użyciu przenośnego kolektora danych inwentaryzację całego majątku, identyfikację elementów majątku – po odczytaniu kodu kreskowego powinny zostać wyświetlone podstawowe dane dotyczące składnika majątku (min): numer inwentarzowy, nazwa środka, lokalizacja, likwidacja.
Kolektor danych powinien mieć zainstalowaną aplikację polskojęzyczną.
Urządzenie powinno być dostarczone w postaci gotowej do pracy.
Wymaga się, aby zestaw zawierał niezbędne do jego pracy elementy (akumulator, ładowarkę, kabel usb).

3. DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH
Kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem oraz kolektorem danych.
Typ wydruku: termiczny i termotransferowy.
+ etykiety 1500 szt.

Oferty powinny uwzględniać wyłącznie zestawy kompletne oraz kompatybilne. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zapewnienie opieki powdrożeniowej ze strony Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić koszty dostawy oraz przeszkolenie pracowników.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2016 r. do godz. 14:00. (UWAGA ZMIANA)

Zapytanie ofertowe na dostawę pieca centralnego ogrzewania wraz z jego montażem w miejscowości Toporzyszczewo Stare, gmina Bądkowo

Zakres przedmiotu zamówienia:
- dostawa oraz montaż pieca centralnego ogrzewania z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji c.o.,
- dostawa niezbędnych elementów do prawidłowej pracy pieca, tj. sterownik, dmuchawa itp.,
- istotne parametry: powierzchnia ogrzewania 500 m²,
- dostawa oraz przymocowanie komina stalowego - zewnętrznego ze stali nierdzewnej,
- prace wykończeniowe (murarskie) związane z zamontowaniem pieca,
- sprawdzenie / przetestowanie działania urządzenia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godz. 10:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-09-21 14:48

Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalinowiec, gmina Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalinowiec, gmina Bądkowo.
Zamówienie obejmuje:
- dostawę oraz montaż oczyszczalni ścieków ze zbiornikiem gnilnym o poj. 4m³,
- wykonanie drenażu rozsączającego 3x 16 mb.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.09.2016 r. do godz. 10:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-09-15 12:48

Zapytanie ofertowe na dostawę opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo.

Zamówienie obejmuje dostawę:
- ekogroszku o kaloryczności 27-29 MJ/kg do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie (20 t) oraz budynków mienia komunalnego w: Łowiczku (45 t), Toporzyszczewie Starym (39 t), w łącznej ilości szacunkowej: 104 tony,
- miału węglowego o kaloryczności nie mniejszej niż 25 MJ/kg do budynków mienia komunalnego w: Toporzyszczewie Starym (19 t), Kwiatkowie (3 t), Bądkowie (17 t), w łącznej ilości szacunkowej: 39 ton,
- węgla kamiennego (kostka gruba) o kaloryczności nie mniejszej niż 28 MJ/kg do budynków mienia komunalnego w: Bądkowie (1 t), Kwiatkowie (30 t), w łącznej ilości szacunkowej: 31 ton.

Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie wg każdorazowych zamówień:
- w ilościach zgłaszanych telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego,
- w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia,
- bezpośrednio do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się dokonywać dostaw opału zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami, pojazdem samowyładowczym, przy czym jednorazowa dostawa nie może być wyższa niż 5 t.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2016 r. do godz. 15:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-09-12 13:19
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-12 13:20

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej do realizacji Programu Profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” na rzecz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2016r. do godziny 12:00.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-09-01 15:12

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Bądkowo

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie kompletów dokumentacji dla dróg gminnych:
- Wójtówka - Łowiczek nr 160735C,
- Biele - Biele nr 160717C,
- Bądkowo - Wysocin nr 160704C i nr 160705C.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdej wymienionej jw. drogi, w tym:
- kompletny projekt budowlany, 5 egz.
- przedmiar robót, 2egz.
- kosztorys inwestorski, 2 egz.
- kosztorys ofertowy, 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2 egz.
- projekt organizacji ruchu, 2 egz.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2016r. do godziny 15:00.

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Bądkowo)

Zapytanie ofertowe na budowę odcinka sieci wodociągowej

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Roboty ziemne:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni drogi z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
- wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m.

2. Roboty montażowe:
- Rurociąg z rur PCV dn. 160 mm (kielichowych łączonych na uszczelkę gumową), o dł.
705 m - równej projektowanej sieci wodociągowej.
- Przewiert sterowany z rur PE dn. 315 mm 18 m
- Rury ochronne PE dn. 315 mm 54 ID
- Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn. 160 mm - 2 kpl
- Montaż hydrantów p.poż. dn. 80 mm nadziemnych z zasuwami - 3 kpl
- Montaż zasuw na sieci wodociągowej dn. 150 mm - 2 kpl.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2016r. do godziny 12:00.

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-07-29 12:53
 • zmodyfikował: Jarosław Wochna
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 12:58

Zapytanie ofertowe na przebudowę ulicy Sportowej w Bądkowie km 0+00,00 - 0+86,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • roboty przygotowawcze: rozebranie istniejącego ogrodzenia oraz istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
 • roboty ziemne: mechaniczne wykonanie wykopów na odkład pod studnię ściekową wraz z przykanalikiem oraz koryta gruntowego na całej powierzchni projektowanej ulicy, zasypanie i zagęszczenie gruntu w wykopach po zamontowaniu studni wraz z przykanlikiem,
 • odwodnienie: wykonanie studni ściekowych oraz przykanalików,
 • obrzeża: wykonanie ławy betonowej pod obrzeża, ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy krawędzi jezdni oraz przy ścieku betonowym,
 • podbudowa: mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy odcinającej z piasku. wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15, grubości 20cm,
 • nawierzchnia: wykonanie nawierzchni jezdni oraz nawierzchni w ścieku z kostki betonowej (szarej, kolorowej), grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
 • roboty uzupełniające: odtworzenie ogrodzenia oraz wyregulowanie wysokościowo włazów i pokryw istniejących w pasie przebudowanej ulicy urządzeń podziemnych (telekomunikacja, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wodociąg).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2016r. do godziny 12:00.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę ulicy Sportowej w Bądkowie km 0+00,00 - 0+86,00)

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka Gm. Bądkowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka gm. Bądkowo.

Oczyszczalnia wymaga remontu i modernizacji kompleksowej obejmującej wszystkie obiekty, sieci i instalacje. Projektant winien zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania pod względem finansowym i eksploatacyjnym w celu unowocześnienia pracy oczyszczalni i podniesienia jej standardu tak, aby mogła posłużyć jak najdłużej również w przyszłości. Projekt powinien być przygotowany tak aby oczyszczalnia ścieków po przeprowadzeniu modernizacji spełniała wymagany stopień oczyszczenia ścieków w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 poz. 1800 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego BZT5 <25gO2/m3, CHZT<125gO2/m3, zawiesina ogólna <35g/m3.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2016r. do godziny 12:00

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka Gm. Bądkowo)

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2016-04-15 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-03 14:39:39
baner toplayer
RODO