Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bądkowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Czyste Powietrze
 • Załóż profil zaufany
 • UG Bądkowo na ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.badkowo.gmina.pl

Treść strony

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Opis ogólny:

Zgodnie z przepisami istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Przykładem tego rodzaju instalacji są oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Do rozpoczęcia nowej lub zmodernizowanej instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku indywidualnych oczyszczalni ścieków zgłaszanych w ramach zwykłego korzystania z wód właściwym organem jest wójt/burmistrz/prezydent miasta.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Sposób i miejsce dostarczenia dokumentów:

 • w formie papierowej - na adres Urzędu Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, 87-704  Bądkowo,
 • w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Opłaty:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) oraz załącznika do tej ustawy - część I, ust. 12, kolumna 3 opłata wynosi 120,00 zł

Uwaga: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ww. ustawy, opłacie nie podlegają czynności urzędowe związane z budownictwem mieszkaniowym.

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od daty doręczenia zgłoszenia - do eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wyrażającej sprzeciw służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia (Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

Podstawy prawne:

 1. Art. 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).
 2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

Odpowiedzialny za wykonanie czynności:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy w Bądkowie (tel. 542724100 wew. 47), w którym uzyskać można również bliższe informacje na temat procedury administracyjnej związanej z dokonaniem zgłoszenia.

Załączniki aktywne:

Poniżej zamieszczono formularz wniosku ułatwiającego dokonanie przedmiotowego zgłoszenia:

Metryka

 • opublikował: Jarosław Wochna
  data publikacji: 2021-01-19 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2009
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-19 13:54:56
baner toplayer
RODO